برگه:Quran-Elmi.pdf/۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
ص ۱۶
جزو ۲
سوره بقره

و اسحق و یعقوب و فرزندان یعقوب و آنچه داده شد بموسی و عیسی و بآنچه داده شد به پیغمبران از جانب پروردگار آنها فرق نمیگذاریم میانهٔ احدی از آنها و ما از برای خدا منقاد و مطیعیم (۱۳۷) پس اگر ایمان بیاورند یهود و غیره بمثل ایمانی که شما مسلمانان آورده‌اید بخدا بتحقیق راه راست یافته‌اند و اگر رو بگردانند از این طور ایمان پس جز این نیست که ایشان در خلاف و نزاعند پس زود است که کفایت کند خدا ترا از شر ایشان یعنی یهود و نصاری و اوست شنونده و دانا (۱۳۸) رنک خداست که دلهای مسلمانان را به روشنی نور ایمان رنگین کرده است و کیست بهتر از خدا در رنک کردن و ماها برای خدا عبادت میکنیم (۱۳۹) بگو ای پیغمبر به یهودیان آیا خصومت و جدال میکنید با ما دربارهٔ خدا که اختصاص میدهد خدا را بخودتان و حال اینکه آن خدا پروردگار ما و آفریننده شماست و مخصوص برای هیچکس نیست و از برای ماست خوب و بد اعمال خودمان و از برای شما نیک و بد اعمال خودتان و مائیم که از برای خدا مخاص و موحد نه شماها (۱۴۰) یا میگوئید بدرستیکه ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و فرزندان یعقوب یهودی یا نصاری بودند بگو در جواب آنها آیا شما بهتر میدانید یا خدا و کیست ظالمتر از کسی که کتمان کند شهادت خودش را از خدا و نیست خداوند غافل از آن چه میکنید (۱۴۱) آنها گروهی بودند که بتحقیق گذشتند و رفتند و از برای آنهاست هر چه را که کسب کردند و از برای شماهاست آنچه را که کسب کردید شما و سئوال کرده نمی‌شوید از اعمال گذشتگان (۱۴۲) زود است که میگوئید سفهای مردم چه بود که بر گردانید مسلمانان را از قبلهٔ خودشان که بودند بر آن یعنی بیت‌المقدس که برگشتند رو بمکه بگو از برای خداست مشرق و مغرب راه مینماید خدا هر که را میخواهد براه راست (۱۴۳) و اینطور گردانیدیم شما مسلمانان را گروه وسط یعنی با عقل و عدالت تا اینکه گواه و شاهد باشید بانکار مردم پیغمبران را و باشد رسول خدا گواه و شاهد بر شما و نگرداندیم ما قبله آنجائیرا که بودی تو بر او یعنی بیت‌المقدس بطرف مکه مگر اینکه بدانیم کیست که متابعت میکند پیغمبر را از اینکه برگردد بر پاشنهای پای خودش اگرچه بود برگرداندن قبله کار بزرگی مگر برای آنکسانیکه راه نموده بود خدا بآنها و خدا ضایع نمیکند ایمان شماها را بدرستیکه خدا هر آینه بمردم رؤف و مهربانست (۱۴۴) بیقین میبینم برگشتن روی ترا بسوی آسمان بجهت رسیدن وحی پس هر آینه بگردانیم البته ترا بقبله که بپسندی آنرا پس بگردان روی خود را بطرف مسجدالحرام و هر جا باشید پس بگردانید روهای خودتانرا بطرف مسجدالحرام بدرستی آنهائیکه داده شدند و دیده‌اند کتاب خدا را هر آینه میدانند که این مطلب حقست از جانب پروردگار خودشان و نیست خدا غافل