برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۶۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۳۷
جزو ۱۰
سوره توبه

وعده کرد مردان منافق و زنان منافقه و کافران را آتش جهنم که همیشه باشند در آن آتش بس است ایشان را و لعن کرد خدا ایشان را و از برای ایشان است عذابی دائم (۶۸) مثل آن کسانی که از پیش از شما بودند سخت تر از شما بتوانائی و بیشتر بمالها و فرزندان پس بهره گرفتند بنصیب خودشان پس بهره گرفتند شما به نصیب خودتان مثل اینکه بهره یافتند آنکسانی که از پیش شما بودند نصیب خودشان و شروع کردید شما همچنانکه شروع کردند ایشان در کفر آن گروه تا بود گشت اعمالشان در دنیا و در آخرت و آن گروه ایشانند زیان کاران (۶۹) آیا نیامد ایشان را خبر انسانی از پیش از ایشان که فوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین معنی قوم شعب و مؤتفکات که اهل شهر های قوم لوط بودند آمد ایشان را رسولان بمعجزات پس نبود خدا که ظلم کند ایشان را ولیکن بودند نفسهای خودشان را ظلم می کردند (۷۰) و مردان مومن و زنان مومنه بعضی از ایشان دوستان بعضی دیگر هستند امر میکنند بمعروف و نهی می کنند از منکر و بر پا می دارند نماز را و میداند ز کوة را و اطاعت میکنند خدا و رسول خدا را آنگروه زود باشد که رحم کند ایشانرا خدا بدرستی که خدا غالب درستکار است (۷۱) وعده میکند مردان مؤمن و زنان مؤمنه را بهشتهائی که جاری است از زیر درختان و قصوران نهرهای آب همیشه در آن بهشتها هستند و جایگاه پاکیزه در بهشتها با اقامت یعنی استوار که باد های مشکین و بویهای خوش در آن است و خوشنودی از خدا که بزرگتر است و بهتر است از بهشت عدن اینست آن رستگاری بزرگ (۷۲) ای پیغمبر جهاد کن با کفار و با منافقین و درشت و سخت باش بر ایشان و جایگاه ایشان جهنم است و بدبازگشتی است (۷۳) قسم میخورند بخدا که نگفته اند و هر آینه بتحقیق گفته اند کلمه کفر را و کافر شده اند بعد از اسلامشان و قصد کردن به چیزی که نیافتند آنرا و کینه نداشتند به پیغمبر مگر این که بی نیاز گردانید ایشان را خدا و رسول خدا از فضل و کرم خود بینی اهل مدینه فقیر و بی چیز بودند و بفضل مقدم رسول خدا مشمول و صاحب بضاعت شدند و آن بی نیازی اسباب نافرمانی ایشان شد پس اگر توبه کنند بهتر باشد از برای ایشان و اگر بروند از راه صلاح عذاب می کندخدایشانرا