برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۶۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۳۶
جزو ۱۰
سوره توبه

و بعضی از ایشان کسی است عیب میکند تو را و طعن میزند تو را در قسمت کردن صدقات پس اگر داده شوند از صدقات خشنودند و اگر داده نشوند از صدقات آنگاه ایشان خشمگین میشوند (۵۸) و اگر اینکه ایشان راضی و خشنود شدند یعنی داده شد بایشان از صدقات آنچه داد ایشان را خدا و رسول خدا اگر گویند است ما را خدا زود باشد که بدهد ما را خدا از فضل و احسان خودش و رسول خدا برساند بما زیاده از آنچه داد بدرستیکه ما بسوی خدا رغبت کنندگانیم و امیدوارانم که از فضل خودمان اغنی گرداند (۵۹) جز این نیست که صدقات از برای فقر و محتاجان است و از برای عاملین بر بر آن صدقانست آنهائیکه سعی میکنند کردن صدقات و از برای کسانیست که الفت گرفته است دلهای ایشان یعنی بزرگان قوم که دل آنها نرم شده است باینکه اسلام قبول کردند از صدقات آنها داده میشود که مسلمان شوند و از برای آزاد کردن بندگان و از برای قرض داران مفلس و از برای اینکه در راه خدا داده شود و از برای ابن سبیل یعنی مسافرین که در راه باشند و محتاج شده باشند قرض کردنی از جانب خدا و خدا دانای درستکار است (۶۰) و بعضی از ایشان کسانی هستند که آزار میکنند پیغمبر را و میگویند که او یعنی پیغمبر بر گوش شنوا است که هر چه بد و گویند تصدیق و باور کند بگو ای محمد گوش شنوا بودن خوب است از برای شما که تصدیق میکند خدا و تصدیق میکند از برای مؤمنین و رحمت است پیغمبر از برای آن کسانیکه ایمان آوردند از شمار آن کسانی که اذیت میکنند رسول خدا را از برای ایشانست عذاب دردناک (۶۱) و قسم میخورند بخدا از برای شما تا اینکه راضی و خشنود کند شما را و خدا و رسول خدا سزاوارترند باینکه خشنود کند هر یک از هر یک از کفار را اگر هستید مؤمنان یعنی شما کافران که دعوی دروغی در اسلام خودتان میکنید اگر از روی حقیقت ایمان بیاورید خدا و رسول او پس بدرستیکه از شما راضی و خشنود میکنند (۶۲) آیا نمیدانید هر کس خلاف کند بخدا و رسول او پس بدرستی که از برای اوست آتش جهنم که دائم در آن آتش هست اینست رسوائی بزرگ (۶۳) حذر میکنند منافقون از اینکه فرو فرستاده میشود برایشان سوره که آگاه کند ایشان را آنچه در دلهای ایشان بگو استهزا کنید بدرستیکه خدا بیرون آورنده است آنچه را که حذر میکنید (۶۴) و اگر ایشانرا هر آینه گویند اگر بپرسی از منافقین که چه میگفتید بگویند جز این نیست که بودیم ما خوض میکردیم و بازی می کردیم در سخن گفتن یعنی چنانچه قرآن تفحص چیزهای ندیده می کنند ما هم تفنن و بازی می کردیم در گفتن این سخنان بگو ایمحمد آیا بخدا و آیات خدا و رسول خدا هستید که استهزا می کنید (۶۵) عذر میگوئید بتحقیق کافر شدید شما بعد از گرویدن خودتان اگر عفو کنیم و در گذریم از طایفه شما اعذاب می کنیم طایفه دیگر را بسبب اینکه ایشان هستند گناهکاران (۶۶) مردان منافق و زنان منافقه بعضی ایشان از بعضی دیگر امر بمنکر و نهی از معروف میکنند و میگیرند دستهای خود را یعنی از بخلی که دارند دستهای خود را فرا میگیرند از دادن خیرات و صدقات فراموش میکنند خدارا یعنی ترک می کنند احکام خدا را پس فرا میگیرد خدا از ایشان فضل و کرم خود را بدرستی که منافقین ایشانند فسق کنندگان و بدکاران (۶۷)