برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۶۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۳۵
جزو ۱۰
سوره توبه

اگر برون میآمدند در میان شما زیاد نمیکردند شما را مگر تباهی و مکرر و غدر و هر آینه در می افتادند میان شما سخن چینی وطلب می کردند برای شما فتنه و فساد را در میان شما جاسوسان است از برای ایشان و خطا داماست ظلم کنندگان (۴۷) هر آینه بتحقیق طلبیدند فتنه را از پیش در جنگ احد و در جنگ خندق که گفتند با اهل یثرب لا مقام لکم و متقلب کردند از برای تو کارها را وتدبیر در ابطال امر تو کردند تا اینکه آمد نصرت پروردگار و ظاهر شد یعنی غالب شد کار خدا و ایشان کراهت دار بد یعنی میل بدارند نصرت و دولت تو را (۴۸) و از ایشان کسی که میگوید اذن ده از برای من که معاف از هر جنگ باشم و مینداز مرا در فتنه آگاه باش که در فتنه فتاده اند که ظهور بفاق ار ایشان میشود و درستی که دهنم هر آینه فراگیر نده و احاطه کننده است بکافرین (۴۹) اگر برسد تورا حسنه غمگین سازد ایشان را و اگر برسد تو را بدی یعنی در جنگها زخمی وزحمتی و شکستی هم رسد چنانچه در جنگ احد اتفاق افتاد میگویند بتحقیق گرفتیم ما احتیاط خود را از بیش که بجنگ نرفتیم و برگردید از مجالس و محافل و حال اینکه ایشان فرحناک و خوشحال باشند (۵۰) بگو ای محمد خواهد رسید ما را مگر آنچه نوشته است خدا از برای ما در لوح محفوظ از جنگ کردن وفتح کردن و شکست خوردن او است ناصر و یاور ما و بر خدا پس توکل می کند مؤمنین (۵۱) بگو ای محمد آیات منتظرید برای ما سوای یکی زد و حسن و نیکوئی را یعنی کشیم با کشته شویم و هر دو برای ما نیکوئی است که در کشته شدن هشت موعود است و در کشتن نواب آخرت و ما منتظریم برای شما اینکه رساند شما را خدا بعذابی از جانب خودش با برساند شما را بعذابی از دست ما پس انتظار برید بدرستی که ما با شما از حمله منتظرانیم (۵۲) بگو ای محمد انفاق کنید بمیل خودتان یا از روی کرامت قبول نمیشود از شما بدرستیکه شما هستید قومی فسق کنندگان (۵۳) و باز داشت ایشانرا اینکه قبول شود از ایشانرا اینکه قبول شود از ایشان مگر اینکه ایشان کافر شدند بخدا و رسول خدا و نمیایند نماز مگر اینکه ایشان در کسالتند یعنی باحالت کسات و بی میلی بنماز حاضر میشوند مگر اینکه ایشان کراهت دارندگانند یعنی از راه کراهت و بی رغستی انفاق میکنند (۵۴) پس بتعجب نیاورد تو را ای محمد مالهای ایشان و نه اولاد ایشان جز این نیست که اراده میکنند خدا تا عذاب آن مال و اولاد در زندگانی دنیا و برون رود جانهای ایشان بخشی از بدنهای ایشان در حالتی که ایشان کافر باشند (۵۵) و قسم میخورند بخدا اینکه ایشان از شمایند و نیستند ایشان از شما یعنی مسلمان نیستند و کافرند و کفر خود را پنهان میکنند ولیکن ایشان قومی هستند که میترستند از شما و بطور تقیه رفتار میکند (۵۶) گرمی یافتند پناهی یا غارهائی در کوهها با سوارخی که توانند بدانجا گریخت هر آینه روی کنند بدان یعنی از ترس شما به وی آن غار و سوراخ در حالتی که ایشان می شناند یعنی باشتاب و تمجیل باشند (۵۷)