برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۵۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۳۱
جزو ۱۰
سوره توبه

و آنگروه ایشانند در گذشتگان (۱۰) پس اگر توبه کردند و بر پا داشتند نماز را و دادند زکوة را پس برادران شمایند در دین و تحصیل میدهم آیات را از برای قومی که میداند (۱۱) و اگر بشکند کفار قسمهای خودشانرا از بعد از عهد کردن خودشان و طعن بزند در دین شما پس بکشید پیشوایان کفر را بدرستی که ایشان نیست قسمی و سوگندی از برای ایشان شاید ایشان باز ایستند (۱۲) آیا جنگ نمیکنید با طایفه که شکستند قسمهای خود را یعنی آنطایفه که در حدیبیه عهد بستند و عهد خو درا شکستند و سعی و احتمام کردند به بیرون کردن رسول خدا از مکه و ایشان ابتدا کردند بشما در شکستن عهد اول دفعه آیا میترسید از ایشان پس خدا سزاوارتر است از اینکه بترسید از او اگر هستید شما ایمان آورندگان (۱۳) جنگ کنید با ایشان عذاب میکند خدا ایشانرا به دستهای شما و رسوا میکند ایشانرا و نصرت میدهد شما را بر ایشان و شفا میدهد سینه های گروه مومنین را (۱۴) و میبرد خدا غیط قلبهای ایشانرا بعضی که کفار را خدا از دل آنها بیرون میاد و قبول توبه میکند خدا بر هر که میخواهد و خدا دانای درستکار است (۱۵) آیا گمان می کنید شما مؤمنین اینکه واگذارده میشوید با این حالتی که هستید و گمان میکنید اینکه ندانسته است خدا آن کسانی را که جهاد کردند از شما و نگرفتند سوای خدا و رسول و مؤمنین دوست بهایی و خدا داناست آنچه میکنید یعنی خدا میداند شما مومنین کدام جهاد کنید و صدیقید و کار را دوست خود قرار نمیدهید و کدام در خلاف این هستید و برای هر کدام سزا از خیر و شر خواهد داد (۱۶) سزاوار نیست از برای مشرکین اینکه تعمیر کنند مسجدهای خدا را در حالتی که شاهد باشید بکفر او یعنی خو درا کافر بداند و مساجد اصنام باشند آن گروه ضایع و باطل شد اعمال ایشان و در آتش ایشان جاویداند (۱۷) جز این نیست که تعمیر مسجد های خدا را کسیکه ایمان آورده است بخدا و بروز قیامت و برپا داشته است نماز را و داده است زکوة را و نترسیده است مگر از خدا است آن گروه اینکه باشند از راه یافتگان (۱۸) آیا گردانیدید شما آب دادن حاجیان راو عمارات کردن مسجد الحرام را مثل آنکسیکه ایمان آورده بخدا و روز قیامت و جهاد کرده است در راه خدا مساوی نیستند این دو فرقه در نزد خدا و خدا را نمینماید قوم ظالمین را (۱۹) آنکسیکه ایمان آوردند و هجرت از خانه های خود نمودند و جهاد کردند در راه مال و نفسهای خودشان بزرگترند از حیثیت درجه در نزد خدا از آن کسانیکه سقایت حداج و تعمیر مسجد کنند و آن گروه ایشانند درستکاران (۲۰) مژده میدهد ایشان را بپروردگارشان یعنی آن گروه رستگاران را برحمتی از جانب خودش و به بستان