برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۳
جزو ۱
سوره بقره

ای آنکسانیکه ایمان آورده‌اید در تکلم به پیغمبر نگوئید راعنا یعنی مراعات ما را بکن بلکه بجای این کلمه بگوئید انظرنا یعنی نظر کن ما را و بشنوید ای مردم فرمایشات پیغمبر را و از برای کافرانست عذاب دردناک (۱۰۴) دوست ندارند کفار از یهودیها و مشرکین اینکه برسد چیزی از جانب خدا بر شما مسلمانان و خدا اختصاص میدهد برحمت خودش هر که را میخواهد و خدا صاحب بخشش بزرگست (۱۰۵) هر چه از آیات قرآن را نسخ کردیم یا ترک کنیم میاوریم بهتر از آنرا یا مثل آنرا آیا ندانستی اینکه خدا بر هر چیز قادر است (۱۰۶) آیا ندانستیکه پادشاهی آسمانها و زمین از برای خداست و نیست از برای شما سوای خدا دوستی و سوای خدا نیست یاری (۱۰۷) آیا میخواهید که بپرسید از پیغمبر خودتان همانطور که میپرسیدند یهود از موسی پیش از این هر که تبدیل کند کفر را بایمان بتحقیق گم کرده است راه راست را (۱۰۸) دوست دارند بسیاری از اهل کتاب که یهود و غیره هستند که شاید برگردانند شماها را بسوی کفر بعد از اینکه ایمان آوردید از جهت حسدی که دارند در جزو طبیعت خودشان بعد از اینکه ظاهر شد از برای آنها حق پس عفو کنید و در گذرید و روی بگردانید از ایشان تا بیاورد خدا امر خودش را بدرستیکه خدا بر هر چیز قدرت دارد و تواناست (۱۰۹) و بر پا دارید نماز را و بدهید زکوة را و آنچه پیش میفرستید از برای خودتان از خیریت میابید آنرا نزد خدا بدرستیکه خدا بهرچه میکنید بیناست (۱۱۰) و گفتند داخل نمیشود ببهشت مگر کسی که هست یهودی یا نصاری اینست آرزوهای آنها بگو ای پیغمبر بیاورید برهان خودتان را اگر راست میگوئید (۱۱۱) آری هر که خالص کرد روی خود را از برای خدا و حال اینکه او نیکوکار است پس برای اوست اجر او نزد پروردگار خودش و نه ترسی بر ایشان است و نه ایشان غم و اندوهی دارند (۱۱۲) و گفتند یهودیها که نیستند نصاری بر چیزی و گفتند نصاری نیستند یهودی بر چیزی و حال اینکه یهودان کتاب تورات میخوانند و میدانند و همینطور گفتند آنهائیکه هیچ نمیداند از کفار و سایر طبقات مثل آنچه یهود و نصاری دربارهٔ یکدیگر گفته‌اند خدا حکم میکند میانهٔ آنها روز قیامت در چیزی که اختلاف داشته‌اند در میانه خودشان (۱۱۳) و کیست