برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۴۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۲۷
جزو ۹
سوره انفال

که اعزاز اسلام و اذلال مذهب کفر است تا هلاک شود هر که هلاک شود از حجتی روشن و زنده شود هر که زنده شود از حجتی هویدا یعنی واقعه روز به معجزه بود آشکار در آن روز بعد از بروز آن معجزه هر کس هلاک شدنی بود سبب کفر هلاک شد که بکفر خود بازماند و هر که زنده شدنی بود بسبب اسلام زنده شد و در اسلام خود ثابت ماند و بدرستی که خدا هر آینه شنونده و داناست (۴۲) یاد بیاور چون مینمود خدا لشگر کفار را در خواب تو کمی و اگر می نمود آن لشگر را بسیار هر آینه بد دل میشدید ای اصحاب و هر آینه اخلاف میکردد در کنار قتال که آیا حرب بکنیم ما بکنیم ولیکن خدا سلامت داشت شما را از بد دلی بدرستیکه خدا دانا است آنچه در سینه ها است (۴۳) و یاد آر وقتی که نمود خدا دشمنان را بشما هنگامیکه ملاقات کردید و بهم رسیدید در چشمهای شما کمی واندک مهر دانید شما را در چشمهای دشمنان که دلیر شدند و جنگ شما اقدام نمودند تا اینکه حکم کند خدا کاری را که بود کرده شده معنی بعد از اشتغال بجنگ عدد مؤمنین دو برابر بچشم دشمنان آمد و شکست خوردند و فتح با مسلمانان شد و سوی خدا بر میگردد کارها (۴۴) ای کسانیکه ایمان آوردید اگر دیدید گروهی را از کفار که قصد جنگ کردن با شما نمایند پس ثابت باشید و محکم بایستید و ذکر کنید خدا را بسیار شاید شما رستگار شوید (۴۵ ) و اطاعت کنید بخدا و رسول خدا را و اختلاف نکنید پس بددل شوید و بر باد رود از شما دولت شما و صبر کنید بدرستی که خدا با صبر کنندگان است (۴۶) و نباشد شما مثل آنکسانیکه بیرون رفتند از خانهای خودشان از روی سر کشی و خود نمائی و جهت دیدن مردم یعنی شما ها مثلا ابوجهل و سایر کفار قریش نباشید که بیرون می آمدند از مکه برای خود نمائی و باز میدارند آن کنار مردم را از راه خدا و خدا آنچه میکنند یعنی آگاه است (۴۷) و یاد آور وقتی که زینت داد از برای ایشان یعنی کفار شیطان عملهای ایشان را و گفت نیست غلبه از برای شما هر روز از مردم یعنی کسی بر شما غلبه نخواهد کرد و بدرستی که من فریاد رسم از برای شما پس چون دیدند هر دو لشگر یکدیگر را برگشت شیطان برد و پاشنه های خودش و گفت بدرستیکه من بیزارم از شما بدرستیکه من می بینید شما یعنی فرج ملائکه را که بکمک میدان آمده بودند شیطان میدید بدرستیکه به من میترسم از خدا و خدا سخت عقوبت است (۴۸) یاد کنید وقتیکه میگفتند منافقان و آنکسانیکه در دلهای ایشانست مرضی فریفته است این گروه را یعنی مسلمانان را دینشان که با جمعیت اندک در مقابل لشکر بسیار ایستاده و جنگ میکنند هر کس توکل کند برخدا پس بدرستیکه خدا غالب و درستکار است (۴۹) و اگر میدیدید وقتی که میمیراند آنکسانیراکه کافر شدند فرشتگان عنوان ملک الموت که در بدرحاضر بودند میزدند با عمودهای آتشی رویهای ایشان و شتهای ایشان را و میگفتند بچشید عذاب سوزان را (۵۰) این زدن با عمود آتشین بسبب آنچیزیست که پیش فرستاده است دستهای شما و بدرستیکه خدا نیست ستم کننده مر بندگانرا مثل عادت متابعان فرعون و آن کسانیکه قبل از ایشان بودند کافر شدند بآیات خدا پس گرفت ایشانرا خدا بسبب گناهانشان بدرستیکه خدا