برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۴۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۲۶
جزو ۹
سوره انفال

راست و درست و فرود آمده است از جانب تو پس بیاران بر ما سنگ از آسمان یا بیاور ما را عذابی دردناک (۳۲) و نبود خدا که عذاب کند ایشان را و حال اینکه تو که پیغمبری در میان ایشان باشی و نیست خدا عذاب کنندهٔ ایشان و مال اینکه ایشان استغفار میکنند (۳۳) وچه است از برای ایشان اینکه عذاب بکند ایشان را خدا و حال اینکه ایشان باز میدارند مردمان را از مسجد الحرام و نیستند ایشان متولیان مسجد الحرام نیستند متولیان مسجد الحرام مگر پرهیز کاران ولیکن بیشتر از ایشان نمیداند (۳۴) و نیست نماز ایشان نزد خانه خدا مگر صغیر زدن دست بدست زدن یعنی طریقهٔ کنار این بود که در وقت نماز صغیر میزدند و دست بدست میزدند بطور لهو و لعب حرکت میکردند پس چشید عذاب را آنچه بودید که کافر شدید (۳۵) بدرستی آکسانیکه کافر شدند اتفاق میکند اموال خودشان را تا اینکه باز دارند مردم را از راه خدا زود باشد که انفاق کند ایشان اموال خود را بعد از آن باشد بر ایشان حسرت بعد از آن مغلوب گردند و آنکسانیکه کافر شدند بسوی جهنم حشر کرده شوند یعنی جمع شوند در جهنم (۳۶) تا اینکه تمیز بدهد خدا ناپاک را از پاک و گرداند خدا ناپاک را بعضی را بر بعضی یعنی جمع کند کفار را پس بر هم افگند آن کفار را جمیعاً پس در آورد همه را در جهنم آن گروه ایشانند زیان کاران (۳۷) بگو ای محمد از برای کسانیکه کافر شدند اگر باز گردند ایشان آمرزیده میشود از برای ایشان آنچه را که تحقیق از پیش گذشته و اگر برگردند پس بتحقیق گذشت عادت پیشنیان یعنی گذشته است منت الهی و عادت ربانی در باره پیشینیان که لشگرکشی کردند و آخر مستاصل شدند (۳۸) و جنگ کنید با کفار تا اینکه نباشد فتنه و باشد همه دین از برای خدا پس اگر باز ایست در جنگ بکنند بدرستی که خدا بهرچه میکنند بینا است (۳۹) را گر برگردند کفار اگر شما است خوب دوستی است و خوب یاری کننده است (۴۰) و بدانید که آنچه غنیمت گرفتید از چیزی پس بدرستی برای خداست خمس آن و از برای رسول خدا است و از برای ذی القر یا یعنی خویشان و یتیمان و فقرا و این سبیل یعنی پیاده که در راه باشد اگر هستید شما که ایمان آوردید شما بخدا و بآنچه فرو فرستادیم برینده خودمان روز فرقان یعنی در روز بدر و جدا شدن حق از باطل در آن روز واقع شد در روزیکه دو گروه کافران و مسلمانان که آن روز جمعه بود و خدا بر هر چیز قادر است (۴۱) یاد کنید وقتی که بود به شما بوادی که نزدیک تر بود بمدینه و زمین ریگستانی بود که در آنجا با بزمین فرو میرفت و آب نداشتید و ایشان یعنی کافران و دشمنان در وادی دورتر بودند که زمین سختی بود و آب هم داشتند و سواران پائین تر از شما بودند و اگر وعدهٔ جنگ میکردید با کفار هر آینه اختلاف میکردید شما در وعده خودتان جهت اینکه کفار بیشتر جمعیت داشتند و مسلح بودند ولیکن تا حکم کند کاری را که بود کرده شده یعنی ثابت و کائن بود در علم خدا