برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۴۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۲۹
جزو ۹
سوره انفال

و بدرستی است کننده است مگر کفار را (۱۸) اگر طلب فتح میکنید شما کفار پس بتحقیق آمد شما را فتح یعنی فحن دین مبین و اگر باز ایستید ایکافران از کفر خودتان و دشمنی به پیغمبر پس آن بهتر است از برای شما و اگر برگردید بجنگ مسلمانان برمیگردیم ما و بی نیاز نمیکند از شما جمعیت شما چیزی را و اگر چه جمعیت شما بسیار باشد و بدرستی که خدا با مؤمن است (۱۹) ای آنکسانیکه ایمان آوردید اطاعت کنید خدا و رسول خدا را و پشت نگردانید از امر خدا و حال اینکه شما میشنوید مواعظ خدا را (۲۰) و نباشد مثل آنکسانیکه گفتند شنیدیم ما وحال اینکه شما نمیشنوید (۲۱) بدرستی که بدترین جنبندگان نزد خدا کران و کوران آنچنانی که هستند که عقل ندارند یعنی تفکر و تعقل در امر الهی نمیکنند (۲۲) و اگر میدانست خدا در آن اشخاص بعقل خبر را در آینه می توانید ایشان را و اگر می شنوانید ایشان را هر آینه پشت میکردند و حال اینکه ایشان اعتراض کننده بودند (۲۳) ای آن کسانیکه ایمان آورید اجابت کنید خدا را و پیغمبر را وقتی بخواند شما را که زنده میکند شما را که آن ایمان است بدانید اینکه خدا حایل میشود میان مرد و قلب او بمعنی خدا نزدیکتر است قلب ایشان از هر چیز واینکه بسوی خدا محشور میشود (۲۴) و بپرهیزید از عذابیکه نمیرسد البته آنکسانیرا که ظلم کردند از شما مخصوصا یعنی بپرهیزید از گناهی که رسد عذاب آن مخصوص ظلم کنندگان نیست بلکه آن عذاب بعموم مردم میرسد و بدانید بدرستی که خدا سخت عقوت است (۲۵) و ذکر کنید وقتی که شما کم بودید و بیچارگان و دید در زمین یعنی زمین مکه می ترسیدید اینکه بر با پند شما را مردم یعنی بازنده مشرکان بر شما پس جای داد خدا شما را یعنی مدینه و مؤید ساخت شما را بسبب نصرت و یاری خودش و روزی داد شمارا از پاکیزه ها یعنی از غنیمتهای نفیسه شاید شما شکر کنید (۲۶) ای آن کسانیکه ایمان آوردید خیانت نکنید بخدا و به رسول و خیانت نکنید در امانت های خودتان و حال اینکه شما میدانید که وبال خیانت بسیار است (۲۷) و بدانید جز این نیست مال های شما و اولاد شما آزمایش است و بدرستی که خدا نزد اوست اجر بزرگ (۲۸) ای آنکسانیکه ایمان آوردید اگر بپرهیزید از خدا میگرداند از برای شما فرقانی یعنی جدا کند حق را از باطل و می پوشاند از شما بدیهای شما را و میا مرزد شما را و خدا صاحب نعمت بزرگ است (۲۹) و هنگامیکه مکر میکند بتوان کسانیکه کافر شدند تا اینکه نگاه دارند تو را ای پیغمبر یا بکشند تو را با بیرون کند تورا از مکان خودت و مکر میکند کفار و مکر میکند خدا یعنی جزای مگر ایشان را خدا میدهد و خدا بهترین جزا دهنده گان مکر است (۳۰) و چون خوانده شود برایشان آیات ما گویند بتحقیق شنیدیم اگر بخواهیم هرآینه بگوئیم ما مثل این قرآن نیست این قرآن مگر قصه های پیشینیان (۳۱) و هنگامی که گفتید بار خدا یا اگر هست این قرآن