برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۴۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۲۸
جزو ۹
سوره انفال

یعنی خصومت میکند با تو فی حق یعنی در جهاد کردن که حق است بعد از آنکه روشن شد باینکه جهاد حق است گویا رانده میشوند بسوی مرگ و ایشان نگاه میکنند (۶) و هنگامیکه وعده میکند خدا شما را یکی از دو طایفه یعنی طایفه کفار یا کاروان اینکه آن یکی از دو طایفه از برای شماست دوست میدارید این که غیر صاحب شرکت بوده باشد از برای شما یعنی دوست آنکه برای شماست صاحب شرکتی نباشد که بتوانید رایگان ایشان غلبه کنید و میخواهد خدا اینکه ثابت کند حق را بسبب کلمات و آیات خودش و برد بیخ و بن کافران را (۷) تا اینکه ظاهر کند حق را ضایع کند باطل را یعنی کفر را اگر به کراهت دارند گناهکاران (۸) وقتی که طلب فریاد رسی میکردید بپروردگار خودتان را پس مستجات کرد خدا از برای شما این که من مدد کننده ام شما را بهزار عدد از ملائکه صف کشیده باشند (۹) و نگردانند آن امداد را خدا مگر مژده و تا این که مطمئن باشد بسبب آن امداد دلهای شما و نییست یاری مگر از جانب خدا بدرستی که خدا غالب درستکار است (۱۰) وقتی فرو پوشید بر شما خواب سبک بجهت ایمنی از نزد خدا و فرو میفرستد بر شما از آسمان آب تا این که پاک کند شمارا بآن آب و بپرداز شما وسوسه شیطان را و تا این که ببینید بر دلهای شما امیدواری و ثابت بکند بآن آب یعنی باران محل قدمهای شما را (۱۱) وقتی که وحی میکند پروردگار تو بسوی ملائکه این که من با شما هستم پس ثابت بگردانید قدمهای آن کسانیرا که ایمان آوردند زود باشد که میندازم من در دلهای آن کسانی که کافر شدند ترس را پس بزنید بالای گردن های ایشان را بزنید از ایشان تمام انگشتانشان را این زدن و قطع کردن بسبب این است (۱۲) که ایشان مخالفت کردند خدا و رسول خدا را و هر کس مخالفت کند خدا و رسول او را پس بدرستی که خدا سخت عقوبت است (۱۳) اینست عقاب شما ای مشرکین پس بچشید آنرا بدرستی که از برای کافران است عذاب آتش (۱۴) ای آن کسانیکه ایمان آورده اید اگر ملاقات کنید آن کسانی را که کافر شدند در حال جمعیت پس میگردانید برایشان پشت ها را یعنی از جمعیت کفار بیم ندارید و از جلو آنها فرار نکنید (۱۵) و هر کس بگرداند بکفار در آن روز پشت خود را مگر این که میل کننده باشد از برای جنگ یا پناهجوئید بسوی گروهی دیگر یعنی از میمنه بمسیره یا بالعکس آن پس بتحقیق باز گردد و بغضبی از خدا یعنی در روز جنگ پشت بدشمن نکنید برای فرار مگر این که بطرف میمنه و میسره بکمک یکدیگربروید و اگر پشت بجنگ کنید منزل او جهنم است و به جایگاهی و بازگشتی است جهنم (۱۶) پس نکنید شما ایشان را ولیکن خدا کشت ایشان را و تبر نینداختی تو وقتی که تیر انداختی ولیکن خدا تیر انداخت و ما این که عطا کند خدا مؤمنین را از جانب خودش عطای نیکو بدرستی که خدا شنونده و داناست (۱۷) این است جنگ کردنی دیدند