برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۲
جزو ۱
سوره بقره

و آرزو نمیکنند مرک را هرگز بسبب اعمالی که از دستهای ایشان صادر شده است از پیش خدا داناست بظلم‌کنندگان (۹۵) هر آینه مییابی آن یهود را از سایر مردم حریصتر بر زندگانی و از آنهائیکه مشرکند دوست دارند افراد آنها که هزار سال عمر بکنند و نیست این زیادتی عمر دورکننده او را از عذاب و خدا بیناست بآنچه میکند (۹۶) بگو هر کس دشمن باشد از برای جبرائیل پس بدرستیکه آن جبرئیل فرود آورد قرآن را بر دل تو باذن خدا مصدقست آن قرآن از برای آنچه میان دو دست آنست که تورات و سایر کتب سماوی باشد و آن قرآن راه نماست و مژده‌دهنده است از برای مؤمنین (۹۷) هر که باشد دشمن از برای خدا و ملائکه و رسولان خدا و جبرئیل و میکائیل پس بدرستیکه خدا دشمن کفار است (۹۸) و بتحقیق فرستادیم ما بسوی تو معجزات آشکار و کافر نمیشود بآن معجزات مگر کسانیکه فاسقند (۹۹) آیا هر وقت عهد بستند عهد سستی در مطلبی انداختند آنعهد خود را طایفه از ایشان بلکه بیشتر از ایشان ایمان نمیآورند (۱۰۰) و چون آمد آنها را پیغمبری از جانب خدا که در تورات تصدیق نبوت او شده است انداختند طایفهٔ از آنکسانیکه تورات برای آنها داده شده است یعنی علمای یهود کتاب خدا یعنی تورات آنبپشت سرشان گویا ایشان نمی‌دانند (۱۰۱) پیروی میکنند آنچه را که خوانده‌اند شیطانها در ایام سلطنت سلیمان و کافر نشد سلیمان لیکن شیاطین کافر شدند میآموختند آن شیاطین بمردم سحر را و آن چه فرستاده شده بود بر دو فرشته که هاروت و ماروت بودند در شهر بابل و نیاموختند آن دو فرشته سحر را باحدی تا این که گفتند بتحقیق ما آزمایش مخلوقیم پس کافر مشو که معتقد شوی سحر کردن گناه ندارد پس میآموختند مردم از آن دو فرشته چیزهایی را که جدائی میاندازد بسبب آنچیزها میانه زن و شوهر و نبودند آنکسانیکه این علم را از فرشتگان فراگرفته بودند که باحدی ضرری نرسانند این علم مگر باذن خدا و یاد میگرفتند مردم از فرشتگان چیزهائیرا که نه ضرری در آن بوده و نه نفعی و بتحقیق دانستند که هر که بخرد این علم را یعنی سحر را اختیار کند در اخرت بهره و نسبی برای او نخواهد بود و هر آینه بد چیزیست آنچه که خریدند بآن چیز خودشانرا اگر بدانند و بفهمند که سحر یاد گرفتند و از آخرت محروم شدند اگر بدانند (۱۰۲) و اگر اینکه آنها ایمان میآوردند و پرهیز میکردند و آجرت میافتند از جانب خدا بهتر بود اگر میدانستند (۱۰۳)