برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۳۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۲۱
جزو ۹
سوره اعراف

و اینطور تفصیل میدهیم آیات خود را و شاید ایشان برگردند یعنی از راه باطل میل بطریق حق کنند (۱۷۴) و بخوان ای محمد بر بنی اسرائیل خبر آنکسی را که دادیم ما او را علم آیات خود ر اکه امت ابن صلت بود پس بیرون رفت از احکام آن آیات بواسطهٔ کفر و عناد پس متابعت کرد او را شیطان بس بود از گمراهان (۱۷۵) و اگر میخواستیم ما آینه بلند می کردیم ما او را آیات بعنی امیت ابن صلت را ولیکن او میل کرد بسوی زمین یعنی برزالت و پستی راضی شد و متابعت کرد از روی خود را که متاع و زندگانی دانا بود پس مثل او مثل سگ است اگر حمله کنی بر آن زمان بیرون میآورد یاواگذاری آنرا زبان بیرون اور دینی در هر حال صفیت سنگیت خود را بروز می دهد این مثل طایفه ایست که تکذیب کردند بآیات ما پس بخوان قصه های مذکوره را که یکی از آنها انسلاخ امید است از آیات ما شاید ایشان منتفکر شوند (۱۷۶) بد است مثل فوم آنکسانی که تکذیب کردند آیات ما را و قسهای خود را بودند که ظلم میکردند (۱۷۷) هر کسی را که هدایت میکند خدا او را پس اوست هدایت کرده شده و هر که گمراه شود پس آن گروه ایشان زیان کاراند (۱۷۸) و هر آینه بتحقیق آفریدیم ما از برای جهنم بسیاری را از جن و انس یعنی آفریدیم بسیاری را از جن و انس که آنها بسبب کفر خودشان بجهنم میروند و ما بعام لدنی میدانستیم که ایشان جهنم میروند و خلق کردیم ایشان را برای رفتن بجنم از برای ایشانت دلهائی که نمیفهمند بآن دلها و از برای ایشان است چشمهائی که نمی بینند بآن و از برای آنهاست گوشهائی که نمی شنوند بآن آن گروه مثل گوسفند اند بلکه گمراه ترند از گوسفندان آنگروه ایشانند بیخبران (۱۷۹) و از برای خداست اسامی نیکو پس بخواند خدا را آن اسامی ووا بگذارید آنکسانی را که مایل میشوند بکجی در اسماء خدا زود باشد که جزا داده بشوند آنچه را که هستند که عمل میکنند (۱۸۰) و از جمله کسانی که خلق کردیم ما گروهی هستند که راه مینمایند براستی و آن راستی عدول میکنند از راه باطل (۱۸۱) و آنکسانیکه تکذیب کردند آیات ما را زود باشند کم کم بگیریم ایشان را از آنجایی که نمیدانند (۱۸۲) و مهلت میدهم مر ایشانرا بدرستی که مگر من یعنی گرفتن من بر وجهی که مخفی باشد محکم و استوار است (۱۸۳) آیا فکر نکردند که نیست یارو صاحب ایشان را که محمد است هیچ جنونی نیست آن پیغمبر مگر برساننده آشکار (۱۸۴) آیا نظر نکردند در ملکوت آسمانها و زمین و آنچه را که خلق کرد خدا از چیزی و اینکه شاید بوده باشد که بتحقیق نزدیک شده باشد زمان مرد ایشان پس کدام حکایت بعد از این قرآن ایمان می آوردند (۱۸۵) هر کس را که فرو گذارد خدا در گمراهی پس نیست راهنمایی برای او باز میگذارد خدا ایشان را در طغیان خودشان سرگردان و حیران میگردند (۱۸۶) سؤال میکنند تو را از روز قیامت