برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱۸
جزو ۹
سوره اعراف

الواحرا و گرفت سر برادرش را میکشید او را بسوی خودش گفت هارون ای پسر مادر من بدرستی که قوم ضعیف و بیچاره دیدند مرا و نزدیک بود بکشند مرا پس شاد مکن بمن دشمنان را و مگردان مرا با گروه ستمکاران در اظهار غضب خود (۱۵۰) گفت موسی ای پروردگار من بیامرز مرا و برادر مرا و داخل کن ما را در رحمت خودت و تو مهربان تر از رحم کنندگانی (۱۵۱) بدرستی آن کسانیکه گرفتند گوساله را یعنی پرستیدند گوساله را زود باشد که برسد ایشان را غضبی از جانب پرودگار خودشان و خواری در زندگانی دنیا و چنین جزا میدهیم دروغگو گویانرا (۱۵۲) و آنکسانی که عمل کردند ببدیها را پس توبه کردند از بعد از اعمال زشت خود و ایمان آوردند بدرستی که پروردگار تو از بعد از تو به هر آینه آمرزنده مهربان است (۱۵۳) و چون ساکت شد از موسی غضب گرفت الواحرا و در مکتوب آن الواح بود هدایت و رحمت از برای کسانی که ایشان از پروردگار خود میترسد (۱۵۴) و اختیار کرد موسی از قوه خود هفتاد مرد از برای میقات ما پس چون گرفت ایشان را صاعقه گفت موسی ای پروردگار من اگر میخواستی تو هلاک میکردی ایشان را از پیش و مرا آیا هلاک میکنی ما را بسبب آنچه کردند بی عقلان از ما نیست این مگر امتحان کر دی تو گمراه میکنی بان هر که را میخواهی یعنی فرو میگذاری این فتنه و بتلا هر که را میخواهی و راه مینمائی هر که را میخواهی تو یار ما و متولی کار مائی پس بیامرز ما را و رحم کن ما را و تو بهترین آمرزندگانی (۱۵۵) و بنویس از برای ما در این دنیا نیکی و در آخرت بدرستی که ما بازگشتیم سوی تو گفت خدا عذاب خودم میرسانم آنرا هر که میخواهم و رحمت من فرا گرفته است هر هر چیزی را پس زود باشد بنویسیم آنرحمت را از برای کسانی که میپرهیزند و میدهند ز کوة را و آنکسایکه ایشان بآیات ما ایمان میآورند (۱۵۶) آنکسانیکه متابعت میکنند پیغمبر را پیغمبر امی یعنی نا نویسنده آنچنانیکه میابند او را نوشته شده نزد ایشان در تورات و در انجیل امر میکند آن پیغمبر ایشان را بمعروف و نهی میکند ایشان را از منکر و حلال می کند از برای ایشان خوراکی های پاکیزه و حرام میکند بر ایشان خورشهای پلید را و فرو میگذارد از ایشان بار گران شان را یعنی سبک میگرداند برای قوم تکالیف شاقه را و سبک میگراداند بر می دارد از ایشان غلهائیکه بود بر ایشان در زمان موسی پس آن کسانی که ایمان آوردند بآن پیغمبر