برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۲۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱۵
جزو ۹
سوره اعراف

بدرستیکه از برای ماست هر آینه اجرتی اگر باشیم ما غلبه کنندگان (۱۱۳) گفت فرعون بلی و بدرستی که شما هر آینه از مقربین خواهید بود (۱۱۴) گفتند سحرکنندگان ای موسی یا اینست تو میاندازی عصای خودت را یا اینکه باشیم ما افکنندگان یعنی تو اول عصامی میاندازی با ما ریسمانهای خود را بیندازیم (۱۱۵) گفت موسی بیندازید شما پس چون انداختند بحر کردند چشمهای مردم را و ترسانیدند ایشان را و آوردند بسحری بزرگ یعنی ساحرین فرعون سحر بزرگی عجیبی کردند (۱۱۶) و وحی کردیم ما بسوی موسی اینکه بیند از عصای خودت را پس در آن هنگام آن عصا بلعید آنچه را که تزویر کرده بودند (۱۱۷) و پس واقع شد حق و باطل شد آنچه بودند که عمل میکردند (۱۱۸) پس مغلوب شدند آن جایگاه و برگشتند خوارشدگان (۱۱۹) و افتاده شدند سحر کنندگان سجده کنندگان (۱۲۰) گفتند ساحرین ایمان آوردیم به پروردگار عالمیان (۱۲۱) پروردگار موسی و هارون (۱۲۲) گفت فرعون بساحرین ایمان آوردید بموسی پیش از اینکه رخصت دهم شما را بدرستی که این هر آینه مکری است که مکر کردید شما برادر شهر تا اینکه برون کنید شما از آنشهر اهل آنرا زود باشد که بدانید (۱۲۳) آینه قطع میکنم دستهای شما را البته و پاهای شما را از خلاف یعنی یکدست راست و یکپای چپ شما را ببرم یا بعکس مداز آن هرآینه به دار کنم البته شما را کلا (۱۲۴) گفتند سحره بدرستی که ما بسوی پروردگار خودمان برگردانده ایم (۱۲۵) و انتقام نمیکشی از ما مگر اینکه ایمان آورده ایم ما پروردگار خودمان آن هنگام که آمد ما را و مشاهده کردیم از دست موسی ای پروردگار ما بریز بر ما و افاضه کن بر ما صبر را و بمیران ما را مسلمانان یعنی در حالتی که مسلمان باشیم (۱۲۶) و گفتند معتبرین قوم فرعون بفرعون آیا وامیگذاری موسی و قوم او را تا اینکه فساد کنند در زمین و وامیگذارند تو را و خدایان تو را گفت فرعون زود باشد که بکشیم پسرهای ایشانرا و زنده بگذاریم زنهای ایشانرا بدرستی که ما بالای ایشان غلبه کندگانیم (۱۲۷) گفت موسی از برای قوم خودش یاری بجوید بخدا و صبر کنید بدرستی که زمین از برای خداست میراث میدهد آن را بهر که خواهد از بندگان خودش وسرانجام نیکو از برای پرهیز کارانست (۱۲۸) گفتند بنی اسرائیل به موسی اذیت کرده شدیم ما پیش از اینکه بیائی تو ما را و بعد از اینکه آمدی تو ما را گفت موسی شاید پروردگار شما اینکه ملاک کند دشمن شما را و جانشین کند شما را در زمین پس به بینید چگونه عمل می کنید (۱۲۹) و هر آینه تحقیق گرفتیم ما آل فرعون را بقحط و تنگی و کمی از میوه ها شاید ایشان پند گیرند