برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۲۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱۴
جزو ۹
سوره اعراف

یکدفعه و ایشان نمیدانند و شعور ندارند (۹۵) و اگراینکه اهل دهات و شهرها ایمان آورده بودند و پرهیزکاری کرده بودند هر آینه می گشادیم بر ایشان بر کتها از آسمان و زمین ولیکن تکذیب کردند پس گرفتیم ما ایشان را سبب آنچه بودند که کسب میکردند (۹۶) آیا پس ایمن شدند اهل دهات این که باید ایشان را سختی ما در حالت شب بروز آوردن یعنی وقت طلوع فجر و ایشان خوانده باشند یعنی جگروه از این طلب ایمن بودند که عذاب ما نخواهد رسید (۹۷) آیا ایمن شدند اهل دهات این که بیاید ایشان را سخخی ما در چاشت گاه و حال این که ایشان بازی می کردند (۹۸) آیا پس ایمن بودند مگر خدا را ایمن نمیشود از مکر خدا مگر قوم زیان کاران یعنی از مکر خدا باید غافل بود و مکر خدا است که کمارو نافرمانانرا یک دفعه بیخبر میگیرد (۹۹) آیا راه نمود از برای کسانیکه میراث میبرند زمین را از بعد از مردن و تمام شدند اهل آنزمین این که اگر میخواستیم میرساندیم بایشان جزای گناهان ایشان را و مهر میزدیم در دلهای ایشان پس ایشان نمیشنوند (۱۰۰) این قریه هاست که می خوانیم بر تو از خبر های آنها و هر آینه بتحقیق آمد رسولان ایشان به نشانها نبودند تا ایمان بیاورند به آنچه تکذیب کردند از پیش اینطور مهر میزند خدا بر دلهای کافران (۱۰۱) و نیافتیم ما از برای بشر ایشان پیمانی و اگر چه یافتیم ها بیشتر ایشان را هر آینه بدکاران (۱۰۲) بعد از آن بر انگیختیم ما از بعد از ایشان موسی را بنشانها بسوی فرعون مهتران کرده او پس ظلم کردند ایشان یعنی کافر شدند بآن بینات پس نظر کن چگونه بود عاقبت کار فساد کنندگان یعنی تبهکاران (۱۰۳) و گفت موسی ای فرعون بدرستی که من رسولم از جانب پروردگار عالمیان (۱۰۴) سزاوار است و این که نگویم من بر خدا مگر راستی بتحقیق آوردم شما را حجتی از جانب پروردگار شما پس بفرست بایمن بنی اسرائیل را (۱۰۵) گفت فرعون اگر هستی تو که آوردهٔ نشانهٔ پس بیاور آنرا اگر هستی تو از راست گویان (۱۰۶) عصای خودش را پس آنگاه آن عصا اژدهائی بود آشکار (۱۰۷) و بیرون کرد دست خودش را یعنی دست به بغل خود برده بیرون آورد پس در آنوقت آن روشنی بود از برای بینندگان (۱۰۸) گفتند بزرگان از قوم فرعون بفرعون بدرستی موسی هر آینه سحر کننده دانائست (۱۰۹) میخواهد موسی اینکه بیرون کند شما را از زمین خودتان پس چه چیز میفرمائید (۱۱۰) کنند آنگروه فرعون مهلت قرار بده بموسی و برادرش و بفرست در شهر ها گرد آورندگان را یعنی مامورین بولایات بفرست (۱۱۱) بیاورند تو را هر ساحر دانائی را (۱۱۲) و آمدند ساحران فرعون را گفتند