برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱۱
جزو ۸
سوره اعراف

نصیحت میکنم از برای شما و میدانم از خدا آنچه را که شما نمیدانید (۶۲) آیا تعجب می کنید اینکه آمد شما را پندی از جانب پروردگار شما بر مردی از شما تا اینکه بترساند شمارا و باید بپرهیزید شما و شاید شما رحم کرده شوید (۶۳) پس تکذیب کردند نوح را پس نجات دادیم ما او را و آن کسانی را که با او بودند در کشتی و غرق کردیم ما آن کسانیرا که تکذیب کردند آیات مارا بدرستی که ایشان بودند گروهی کوران (۶۴) و بسوی عاد برادر ایشان هود را یعنی فرستادیم بسوی قوم عاد هود پیغمبر را که از خویشان و برادران خود آن قوم بود گفت هود ایقوم من عبادت کنید خدا را نیست از برای شما هیچ خدائی غیر از خدای واحد آیا بر شما نمی پرهیزید (۶۵) گفتند گروه آنچنانی که کافر بودند از قوم هود به در سبکه ما هر آینه می بینم تو را در بی خردی یعنی دیوانگی و بدرستی که ما هر آینه گمان میکنیم تورا از جمله دروغ گویان (۶۶) گفت هود ایقوم من نیست من سفاهتی ولیکن من فرستاده هستم از جانب پروردگار عالمیان (۶۷) می رسانم من شما را پیغامهای پروردگار خودم را و من از برای شما نصیحت کنندهٔ امینم (۶۸) آیا تعجب کردید شما اینکه بیاید شما را پندی از جانب پروردگار شما بر مردی از شما تا اینکه ترساند شما را از عقوبات الهی و یاد کنید وقتی که گردایند خدا شما را جانشین از بعد قوم نوح و زیاد کرد شما را در آفرینش فراخی یعنی قوت و تمامیت را پس یاد کنید نعمتهای خدا را شاید شما رستگار شوید (۶۹) گفتند آیا آمدی تو ما را تا پرستیم خدا را بیگانگی و واگذاریم آنچه را که بودند که عبادت میکردند پدران ما پس بیار ما را بآنچه وعده میکنی ما را یعنی نزول عذاب را اگر هستی تو از جمله راستگویان (۷۰) گفت هود بتحقیق واقع شد بر شما از جانب پروردگار شما بدی و آیا مجادله می کنید مرا در آسمانی که نامیده اید شما آنها را شما و پدران شما فرستاده است خدا آن بتنها هیچ سلطنتی بس منتظر شوید عذاب خدا را بدرستی که من با شما از منتظرین هستم (۷۱) پس نجات دادیم ما هود را و آن کسانی که با او بودند برحمتی از ما و بریدیم بنالهٔ آن کسانیکه تکذیب کردند آیات ما را و نبودند گروندگان (۷۲) و بسوی قوم ثمود فرستادیم برادر و خویش خودشان صالح را گفت صالح ایقوم من عبادت کنید خدا را نیست از برای شما هیچ خدائی غیر آن خدا بتحقیق آمد شما را نشانهٔ از جانب پروردگار شما این است ناقه خدا از برای شماست نشانهٔ پس واگذارید آن ناقه را