برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۱۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱۰
جزو ۸
سوره اعراف

که راه نماست و رحمت است از برای قومی که ایمان می آورند (۵۲) آیا انتظار میبرند و چشم داشت دارند مگر تا ویل قرآن را روزیکه بیاید تا ویل قرآن یعنی آن وعده های عذاب از برای کفار که منتظر هستند که آن عذاب بایشان برسد می گویند آن کسانیکه فراموش کردند قرآن را یعنی ترک کردند از پیش تحقیق آمد رسولان پروردگار ما براستی پس آیا از برای ما است شفیعانی پس شفاعت بنداز برای مایا بر گردیم بدنیا پس عمل کنیم غیر از آنچه بودیم ما که عمل می کردیم تحقیق زبان کردند نفس های خودشان را یعنی ضرر خودشان وارد آوردند و کم شد از ایشان آنچمراکه بودند دروغ می بستند یعنی آنچه میگفتند که بتنها شفیعان ما خواهند بود (۵۳) درستی پروردگار شما خدای آنچنانیست که خلق کرد آسمانها و زمین را در شش روز بعد از آن مستولی شد اراده او بر آفریدن عرش میپوشاند شب روز را یعنی ظلمت شب نور و روشنای روز را میپوشد یعنی مطلب میکند شب روز را شتاب و همچنین طلب میکند روز شب را بشتاب در پی یکدیگر برآیند بسرعت و آفرید خورشید و ماه و ستارگان را خدا در حالتی که رام شده اند بامر و فرمان او بدانید که از برای اوست آفریدن تمام مخلوقات و حکم و فرمان نافذ بزرگ است خدا بوحدانیت و الوهیت پروردگار عالمیانست (۵۴) بخوانید پروردگار خودتان را از روی تضرع و زاری و پنهان درستی که او دوست میدار و از حد در گذرندگان را یعنی کسانی که در دعا فریاد کنند که رها شود (۵۵) و فساد نکنید در زمین بکعر و بعضی از مدادی پس از اصلاح آوردن به ایمان و عدل و تقوا و خوانید خدا را از روی ترس از غذاب و امید بحمت او بدرستی که رحمت خدا نزدیک است به نیکوکاران (۵۶) و او خدای آنچنانیست که میفرستد بادهای و بور و صدا و جنوب و شمال را در حالتی که مژده دهنده است پیش از نزول رحمت او بزمین که باران است تا وقتی که بر دارند آن بادها ابرهای سنگین را که سنگینی آن از باران است را ندیم آن ابر را از برای زمین شهری که مرده است پس فرو فرستادیم ها به آن شهر آبرا پس بیرون آوردیم ما به آن آب از همه ثمرها یعنی میوه جات این طور بیرون میآوریم ما مردگان را یعنی بیرون آوردیم نباتات مرده را از زمین بواسطه آن آب و زنده کردیم آن را شاید شما یاد بگیرید (۵۷) و زمین پاک بیرون میاید گیاه آن باذن پروردگار و زمین پلید بیرون نمیاببد مگر اندک یعنی از زمینهای پاک خوب گاه و رستنی نیکو و زیاد بیرون می آید باذن پروردگار و از زمین شوره زار بیرون نمیآید مگر گیاه بد کمی اینطور میگردانیم و صرف امثال در فنون احوال میکنیم آیات را از برای گروهیکه شکر میکنند (۵۸) هر آینه بنحقیق فرستادیم ما نوح را بسوی قوم خودش پس گفت ایقوم من عبادت کنید خدا را نیست از برای شما خدائی غیر از خدا بدرستی که من میترسم بر شما عذاب روز بزرگ را یعنی روز قیامت را (۵۹) گفتند بزرگان از قوم نوح بدرستی که ما هر آینه می بینیم تو را در گمراهی آشکار (۶۰) گفت نوح ایقوم من نیست بمن هیچ گمراهی ولیکن من فرستاده هستم از جانب پروردگار عالمیان (۶۱) می رسانم شما را پیغام های پروردگار خودم را و