برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱
جزو ۱
سوره بقره

زندگی دنیارا بآخرت پس گم نمیشود از ایشان عذاب و ایشان یاری کرده نمیشوند و احدی بآنها یاری نمیکند (۸۶) و بتحقیق آوردیم برای موسی کتاب تورات را از عقب او فرستادیم پیغمبرانرا و دادیم بعیسی پسر مریم معجزه‌ها را و تأیید کردیم او را بروح منزه پاک آیا پس هر وقت آمد از برای شما پیغمبریکه امر کند شما را بچیزهائیکه میل ندارد تنهای شما تکبر کردید پس طایفهٔ از شما تکذیب کردید پیغمبر مرسل را و نسبت دروغگوئی باو دادید و بعضی را کشتند (۸۷) و گفتند دلهای ما در غلافند بلکه لعنت کرد خدا ایشان را بسبب کفرشان پس کم است در میان ایشان که ایمان آورد (۸۸) و چون رسید بانها کتابی از جانب خدا یعنی قرآن که مصدق بود از برای چیزی که با یهود بود که تورات است و بودند پیش از بعثت پیغمبر از جمله کسانیکه طلب فتح و نصرت میجستند یهود بر آن کسانیکه کافر بودند به آمدن پیغمبر آخرالزمان پس چون آمد آن پیغمبر و وارد شد بر ایشان و شناختند که این همان پیغمبر موعود است تکفیر کردند باو پس لعنت خدا بر کافران (۸۹) بدست آنچیزیکه فروختند و بدل کردند با نفسهای خودشان که کفران میکنند بآنچه فرستاده است خدا یعنی قرآن را بسبب حسدیکه دارند که بفرستد خدا را از فضل خودش قرآن را بر کسیکه میخواهد از بندگان خودش پس رسیدند بغضبی بر غضبیکه درباره آنها بود یعنی خشمی تازه علاوه بر خشم سابق از جانب خدا برای خود حاصل نمودند و از برای کفار است عذاب دردناک (۹۰) و اگر گفته شود از برای آن یهودیها ایمان بیاورید بانچه فرستاده خدا گویند ایمان میاوریم بتوراتیکه فرو فرستاده است بر ما و کفر میورزند بانچه سوای تورات است و حال اینکه آن قرآن راست است و مصدق تورات است بگو برای چه کشتید پیغمبران خدارا پیش از اینکه ایمان بیاورید (۹۱) و بتحقیق آورد موسی برای شما معجزات پس گرفتید شما گوساله را بعد از دیدن آن معجزات و شماها ظلم کردید (۹۲) و آنوقتیکه گرفتیم ما عهد از شما و افراشتیم بالای سر شما کوه را بگیرید بقوت آنچه را که دادیم شما را و بشنوید گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم ما و حال اینکه بجهت کفری که داشتند محبت گوسالهٔ آشامیدن آب و غذای دل آنها بود بگو بد چیزی است آنچه را که امر میکند بشما ایمان شما بآنچیز اگر بودید شما از جمله مؤمنین (۹۳) بگو اگر هست برای شما خانه آخرت نزد خدا که مخصوص است بشما و دیگران چنین خانهٔ ندارند پس آرزو کنید مرگ را اگر راست میگوئید (۹۴)