پرش به محتوا

برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۹۷

از ویکی‌نبشته
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۰۱
جزو ۷
سوره انعام

خودشان و نمی یابند (۱۲۳) و اگر بیابد ایشانرا یعنی کفار قریش را نشانه یعنی معجزه گویند اگر ایمان نیاوریم تا داده شویم مثل آنچیزیکه داده شدند پیغمبران خدا خدا دانا تر است کجا پدید آورد رسالت خودش را زود باشد برسد بآنکسانی که گناه کردند خواری و رسوائی نزد خدا و برسد بایشان عذابی سخت بآنچه بودند که مکر میکنند (۱۲۴) پس کسیکه بخواهد خدا اینکه هدایت کند او را میشکافد سینهٔ او را برای اسلام و کسیرا که میخواهد خدا این که گمراه کند او را می گرداند سینهٔ او را فراهم آمده گوئبا بالا میرود در آسمانها یعنی می گریزد از قبول حق و میخواهد بآسمان بالا برود همینطور میگرداند خدا پلیدی رابر آنکسانی که ایمان نمیآورند و نمیگروند (۱۲۵) و اینست یعنی این دین اسلام است راه پروردگار تو که راست است بتحقیق تفصیل دادیم ما آیات را بقومیکه پند میگیرند (۱۲۶) از برای مؤمنین است خانهٔ با سلامت نزد پروردگار ایشان و خدا یار ایشانست آنچه بودند که میکنند (۱۲۷) و یاد کن روزیکه جمع میکنیم ما جن و انس را جمیعا و بایشان ندا کنیم ای گروه جن بتحقین بسیار گردانیدیم شما را از انس و گویند دوستان ایشان از انس ای پروردگار ما برخورداری کردند بعضی از ما بعضی دیگر و رسیدیم ما وقت مقرر خودمان یعنی تا وقت مرگ آنچنانی که مقرر کرده و از برای ما یعنی تبعیت کردیم ما آخر عمر خودمان بشیاطین گوید خدا آتش ماری و جایگاه شماست همیشه در آن آتش خواهید بود مگر آنچه را خواسته است خدا بدرستیکه پروردگار تو استوار کار داناست (۱۲۸) و همین طور برگماریم بعضی از ستمکاران را بعضی دیگر آنچه بودند که کسب میکنند (۱۲۹) ای گروه جن و انس آیا نیآمد شما را رسولانی از خود شما که حکایت کنند شما آیات مرا و بترساند شما را از دیدن این روز شما که روز قیامت است گویند گواه میدهیم ما بر نفسهای خودمان که ما در کفر و ضلالت بودیم و مغرور کرد ایشان را زندگانی دنیا و شهادت می دادند بر نفسهای خود بدرستی که ایشان بودند کافران که گرونده نبودند (۱۳۰) این فرستادن رسولان برای اینست که نیست پروردگار تو هلاک کننده اهل قریه ها بظلم و ستم در حالتی که اهل آن شهر ها و قریه ها غافلانند (۱۳۱) و از برای هر یک از مکلفان است مراتبی از آنچه عمل کردند و نیست پروردگار تو غافل از آنچه کنند (۱۳۳) و پروردگار تو بی نیاز است از عبادت مردم صاحب رحمت است اگر بخواهد می برد شما را ای کفار قریش و جانشین شما سازد از بعد شما آنچه را میخواهد چنان چه آورد شما را از فرزندان گروهی دیگران (۱۳۳) به درستی آن چه وعده کرده شد بد هر آینه آمدنی است و نیستید شما