برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۹۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۹۹
جزو ۷
سوره انعام

وصف میکنند (۱۰۰) پدید آورندهٔ آسمانها و زمین است یعنی اوست که از نو پدیدآورنده است آسمانها و زمین را از کجا میباشد از برای او فرزندی وحال اینکه نیست از برای اوزنی که فرزند بیاورد و خلق کرد هر چیزی را واو بهر چیزی داناست (۱۰۱) اینکه باین صفات موصوف است خداست پروردگار شماست نیست خدائی مگر او خلق کنندهٔ هرچیزی است پس عبادت کنید او را و خدا بر هر چیز نگهبانست (۱۰۲) در نمی یابد او را دیده ها و خدا در می یابد دیده ها را یعنی در می یابد آنچه را که دیده ها ادراک آن میکنند و اوست لطف کنندهٔ نیکوکار (۱۰۳) بتحقیق آمد شما را بینائیها یعنی دلائل محکمه از جانب پروردگار شما پس هر کس به بینند حق را و تصدیق کند پس از برای نفس خودش دیده و منفعت آنرا خودش برده است و هر کس نابینا شود پس بر خود است ضرر آن و نیستم من بر شما نگهبان (۱۰۴) و مانند آنچه مذکور شد میگردانیم آیات قرآن را از خوف رجا و از رعد بوعید و تا اینکه میگویند درست یعنی اهل مکه میگویند تو که محمدی آنچه میگوئی درس خوانده و تعلیم گرفته و تا بیان کنیم ما قرآن را از برای تو میگه میدانند (۱۰۵) متابعت کن ای محمد آنچه را وحی کرده شد بسوی تو از جانب پروردگار تو نیست خدای مهر او و کناره جوی و روی بگردان از شرک آورندگان (۱۰۶) و اگر بخواهد خدا شرک نمی آورند و نگردانیدیم ما تو را برایشان نگهبان و نیتی ایشان وکیل (۱۰۷) و دشنام ندهید آنکسانی را که میخواند یعنی پرستش میکنند غیر خدا را پس ایشان نیز در مقابل دشنام شما دشنام دهند خدا را از روی ظلم و تجاوز بغیر علم بنی از روی بی دانشی همچنانکه بیراسته ایم ما از برای هر گروهی کردار ایشان را بعد از آن بسوی پروردگار ایشان است برگشت ایشان بس آگاه میکند ایشان را با چه بودند که کردند (۱۰۸) و قسم خوردند بخدا سخت ترین سوگند های خودشان را چه اگر آید ایشان را نشانه از آنچه طلب میکند هر آینه ایمان آورند البتد بگو ای محمد جز این نیست که آیات بینی نشانه ها نزد خداست و چه میدانید شما ای مؤمنان بدرستی که آن معجزات اگر بیاید ایمان نمی آورند یعنی نمیدانید شما که با آوردن معجزه کفار ایمان نمیاورند (۱۰۹) و برمیگردانیم دلهای ایشان را از تصدیق بآن معجزات و چشمهای ایشان را از دیدن حق همچنانکه ایمان نیاوردند باز معجزات از شق القمر و غیر آن نخستین بار و واگذاریم ایشان را در سر کشی خودشان سرگشو حیران بماند (۱۱۰) واگر اینکه ما فرو فرستیم بسوی ایشان ملائکه را و سخن می گفتند با ایشان مردگان و جمع میساختیم و محشور میساختیم بر ایشان یعنی بر کنار هر چیزی را گروه گروه تا همه بر وحدانیت خدا و نبوت پیغمبر گواهی دهند نبودند اینکه ایمان بیاورند مگر اینکه بخواهدخدا ولیکن بیشتر ایشان نادانی کنند (۱۱۱) و همچنانکه تو را ای محمد دشمنان هستند گردانیدم ما از برای هر پیغمبری بعضی از برای همه انبیای سابق دشمنی از دیوان و گردنکشان انس وجن که وسوسه میکنند بعضی از ایشان بسوی بعض