برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۹۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۹۸
جزو ۷
سوره انعام

باشد که فرستاده شود از جانب خدا مثل آنچه فرستاده است خدا یعنی قرآن و اگر ببینی تو وقتی را که ستمکاران باشند در سکرات و شداید مرگ و ملائکه عذاب گشوده باشند دستهای خود را برای گرفتن روح ایشان با گشوده اند دستهای خود را برای گرفتن عمود و آتشین و عذاب کردن ایشان و گویند بروح ها که یرون آید از بدنهای خودتان امروز جزا داده می شود بعذاب خاری یعنی عذاب بدی بسبب آنچه هستید شما که میگوئید بر خدا غیر حقیقت و بودید شما از آیات خدا که استکبار میکردید یعنی طلب کبر و نخوت مینمودید (۹۳) هر آینه بتحقیق آمدید بحساب و جزای ما تنها چنانچه خلق کردیم ما شما را اول دفعه و بازگذاشتید شما آنچه را که بشما عطا کرده بودیم از نعمتها و عزت و ثروتها و تفاخرات پشت سر خودتان که نه جلو فرستادند و به همراه خودتان آورید و نمی بینم با شما شفای شما را یعنی بتهای شما را آنهائیکه گمان می کردند اینکه ایشان در تربیت و عبادت شما شریکانند هر آینه تحقیق بریده شد میان شما یعنی پوشاند شما و کم شد از شما آنچه را بودید که گمان میبردید یعنی آن گمانی که این بتها شده میان ما خواهند بود (۹۴) بدرستی که خدا شکافنده دانه است تا زراعت شما را برویاند و شکافنده تخم اشجار است تا نباتات شجری را برویاند بیرون میاورد زنده را از ده مثل اشجار زنده از تخمی که مرده است و بیرون آورده است مردم را از زنده مثل تخم و نطفه و بیضه اینست خدای شما که زنده کننده و میرانده است پس کجا برگردانده میشود یعنی همه را غیر از خدا عبادت میکنید (۹۵) شکافنده عمود صبح است از ظلمت شب و گردانید خدا شب را آرامگاه و خورشید و ماهرا نشانهای اوقات که حساب سال و ماه بانها شود اینست اندازه کردن خدای غالب دانا (۹۶) و اوست خدای آنچنانی که گردانید از برای شما ستارگان را تا اینکه راه آنها در تاریکیهای بیابان و در ایتحقیق تفصیل دادیم آیات را از برای گروهی که عاقلند یعنی میدانند و می فهمند (۹۷) و اوست آنچنان خدائی که خلق کرد شما را از شمار است آرامگاه و دل و دیعتی است که مراد قبر و دنیاست بتحقیق تفصیل دادیم آیات برای قومی که در با بند یعنی ملتفت شوند و بفهمند (۹۸) و اوست خدای آنچنانی که فرستاد از آسمان آب را پس بیرون آوردیم ما بسبب آن آب نبات هر چیزی را یعنی سبز شدن و روئیدن هرچیزیرا بسبب آب قرار دادیم پس بیرون آوردیم ما از آن آب چیزی سبز که بیرون میاوریم از آن سبزیها دانه بهم آمیخته یعنی خوشه و از درخت خرما از شکوفه آن خوشه های نزدیک بهم و بیرون آوردیم از آن آب باغهائی از انگورها و زیتون و انار شبیه یکدیگر وغیر شبیه بسوی میوه آن وقتی میوه بدهد و رسیدن میوه آن بدرستی که در اینهاست در آینه آیاتی از برای گروهی که مگروند (۹۹) و گردانیدند کافران از برای خدا شریکان یعنی بتان از جن یعنی ملائکه را شریک خدا قرار دادند و حال اینکه خلق کرد خدا اجنه و ملائکه را و تراشیدند از برای او یعنی افترا زدند برای خدا پسران و دختران پون عزیز وعیسی وملائکه بدون اینکه علمی باشد ایشان را پاک است خدا و برتر است از آنچه