برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۸۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۹۵
جزو ۷
سوره انعام

و راست گو و درست کردار است بدانید که از برای خداست حکم در آن روز با هبیتی که هیچ حاکمی بجز او حکم ندارد خدا زودتر حساب کنندگانست (۶۲) بگو کی میرهاند شما را از تاریکی های صحرا و دریا میخوانید اورا بزاری و پنهانی هر آینه اگر برهاند خدا ما را از این شداید و مدتها هر آینه باشیم البته از شکر گذارندگان (۶۳) بگو ای محمد خدا نجات میدهد شما را از ظلمات بر و بحرو از هر اندوهی بعد از آن شما شرک می آورید (۶۴) بگو ای محمد خدا قادر است بر اینکه برانگیزد بر شما عذابی از بالای سرشما یا از زیر پای شما یا درآمیزد شما را گروه گروه و بچشاند به شما را شدت سختی بسبب بعضی دیگر بین چگونه می گردانیم آیات خود را از وعده و عید شاید ایشان بفهمند (۶۵) و تکذیب کردند آن آیات قوم تو ای پیغمبر و اوست حق مگو نیستم بر شما وکیل (۶۶) از برای هر خبری از وعد وعید وقت مقرر است و زود باشد که بدانید شما (۶۷) و هنگامیکه دیدی تو آن کسانی را که از روی مخربه و استهزا گفتگو کند در آیات قرآن ما و بر آن طمن میکنند پس اعتراض کن یعنی روی بگردان از ایشان تا اینکه گفتگو کند در سختی غیر آن و اگر فراموشی بندازد البته تو را شیطان پی نشین بعد از پاک کردن تو سخن خدا را با قوم ظلم کنندگان (۶۸) و نیست بر کسانی که پرهیزکاری میکنند از حساب ایشان یعنی از حساب کارانی که حوض میکند یعنی گفتگو کنند در آیات قرآن هر چیزی ولیکن بسر ایشانست که ند دهند ایشانرا و مانع شوند از خوض شاید ایشان بپرهیزند (۶۹) و واگذار کسانی را که گرفته اند دین خودشان را بازیچه و معنی و مغرور کرد ایشان را زندگانی دنیا و پند ده ایشانرا بقرآن مبادا گرفتار شود نفسی آنچه کسب میکند یعنی اگر پند ندهی کفار را و احکام قرآن را بر آنها نخوانی و آگاه نشوند گرفتار خواهند شد در دنیا و آخرت باعمالی که میکند نیست برای آن نفس از سوای خدا دوستی و نه شفیعی و اگر فرضا بدهد آن نفسی هر فدائی که باشد گرفته نمیشود یعنی قبول نمیشود از آن گروه آنها هستند که گرفتار شدند بآنچه کسب کرده اند از برای ایشان است شراب از آب جوشان و عذاب دردناک آنچه بودند که کفران میکردند و میپوشاندند سخنان حق را (۷۰) بگو ای محمد آیا پرستیم از سوای خدا چیزیرا که نفع نمیدهد ما را و ضرر نمیرساند ما را و آیا باز کردیم به پاشنهای پای خودمان یعنی مرند شویم و بکفر رجوع کنیم بعد از اینکه هدایت کرده است ما را خدا که آن وقت مثل کسی باشیم که او را برده باشند دیوان در زمین بیابان دوران راه حیران و سرگردان از برای اوست اصحابی که میخواند او را بسوی راه راست که با بنزد ما مراد این است کسی که مرید شد و تردید افتاد مثل این است که از میان قائله دیوان او را بطرف خود دعوت کنند و موقع ملاک خطرناک برند و اهل قائله او را بطرف خودشان که راه نجات و جاده مستقیم است بگو ای محمد بدرستی که در راه خدا یعنی