برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۸۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۹۲
جزو ۷
سوره انعام

حضرت ما را بر آنچه تقصیر کردیم ما در زندگانی دنیا و ایشان بر میدارند بار گناهاشان را بر پاشنهای خود بدان بد است آنچه را بر میدارند (۳۱) و نیست زندگانی دنیا مگر بازیپه و علی و البته خانه آخرت خوبتر است از برای کسانیکه پرهیز میکنند آیا پس در نیابند (۳۲) بتحقیق میدانیم بدرستیکه هر آینه اندوهگین میکند تورا آنپه میگویند کفار و تکذیت تورا میکنند پس بدرستی که ایشان تکذیب نمیکنند تورا ولیکن ستمکاران بآیات خدا انکار میکنند (۳۳) و هر آینه تحقیق تکذیب کرده شدند رسولانی که از پیش از تو بودند پس صبر کردند رسولان بر آنچه تکذیب کرده شدند و رنجانیده شدند تا آمد ایشانرا یاری ما و نیست تغییر دهنده مر سخنان خدا را و هر آینه تحقیق آمد تورا بعضی از خبر پیغمبران که باقوال کفار صبر کردند تا غالب شدند تو هم صبر کن تا مظفر وغالب بر اعدای خودت شوی (۳۴) و اگر چنانچه گران و دشوار است بر تو روی گردانیدن ایشان از قبول سخن حق پس اگر میتوانی که بجوئی سوراخی در زمین با نردبانی در آسمان پس میاوری ایشان را معجزه و اگر بخواهد خدا هر آینه جمع کند ایشان را بر هدایت یعنی همه را براه راست در آورد پس نباش تو البته از نادانان (۳۵) اینست و جز این نیست که اجابت میکنند آنهائی که میشنوند سخنان حقه تو را و مردگان را بر می انگیزند ایشان را خدا بعد از آن بسوی او بر گرونده میشوند (۳۶) و گفتند چرا فرو فرستاده نشد بر پیغمبر معجزهٔ از پروردگارش بگو بدرستی که خدا قادر است باینکه فرو فرستد معجزه ولیکن بیشتر ایشان نمیدانند (۳۷) و نیست هیچ جنبنده در زمین و نه مرغی که پرواز کند بدو بال خودش مگر اینکه گروهانی هستند مانند شما تقصیر نکردیم در قرآن از هیچ چیز بعد از این بسوی پروردگارشان فراهم آورده میشوند (۳۸) و آنکسانیکه تکذیب کردند آیات ما کرانند و گنگانند در تاریک ها هر که را خواهد خدا واگذارد او را بر گمراهی و هرکه را خواهد میگرداند او را بر راه راست (۳۹) بگو ای پیغمبر آیا چه می بینید شما کفار اگر باید شم ارا عذاب خدا با بیاید شما را قیامت آیا جز خدا میخوانید کسیرا اگر شمائید راست گویان (۴۰) باینکه خدارا میخواند پی کشف میکنید آنچه میخواند بسوی او اگر بخواهید و فراموش کنید آن چه شرک آورده اید یعنی خدا را بخوانید قبول میشود