برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۷۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۹۱
جزو ۷
سوره انعام

دیگر بگو شهادت نمیدهیم یعنی بگو ای محمد من شهادت نمیدهم باینکه شما شهادت بدهید بگو این است و جز این نیست او خدای یگانه است و بدرستیکه من بیزارم از انچه در میاورید (۱۹) آن کسانی که دادیم ایشان را کتاب یعنی تورات و انجیل می شناسند محمد را همچنانکه میشناسند پسرهای خودشان را آن کسانی که زیان کردند نفسهای خود را پس ایشان نمیگروند (۲۰) و کیست ستمکار تر از آنکه بر باشد بر خدا دروغ را با تکذیب کند بآیات خدا بدرستیکه رستگار نمیشوند ظلم کنندگان (۲۱) و روزیکه حشر کنیم ایشان را یعنی عابدان ومعبودان را جمیعاً بعد از آن بگوئیم از برای آن کسانیکه شرک آورند کجا هستند شریکان شما آنانکه بودید شما که گمان می بردید آنهارا شریکان خدا (۲۲) بعد از آن نباشد فتنه ایشان مگر اینکه گویند قسم بخدا که پروردگار ما است نبودیم ما شرک آورندگان (۲۳) ببین چگونه دروغ گفتند بر نفسهای خودشان و گم شد از ایشان آنچه بودند که افتری می بستند (۲۴) و از ایشان کیست که گوش می دارد بسوی تو و گردانیدیم بر دلهای ایشان پرده ها جهت کراهت اینکه فهم کند قرآن را و نهاده ایم در گوشهای ایشان سنگینی تا سخن حق نشنوند و اگر بیند هر معجزه را ایمان نمی آورند بدان تا اینکه باند تورا و خصومت کنند با تو میگویند آنکسانیکه کافر شدند نیست این کتاب تو مگر افسانه های پیشینیان (۲۵) و ایشان یعنی کافران باز می دارند مردم را از ایمان برسول و خودشان دوری می جویند از پیغمبر وهلاک نمیکنند مگر نفسهای خودشان را و نمیدانند که ضرر ایشان بغیر تعدی نمی کند (۲۶) واگر ببینی وقتیکه بازداشته شوند بر آتش بس بگوید ایکاش ما بر می گشتیم بدنیا و تکذیب نمی کردیم آیات پرورگار خود را در باشیم از گروندگان (۲۷) بلکه ظاهر شد از برای ایشان آنچه بودند که پنهان می کردند از پیش یعنی نه چنانست که ایشان بدنیا برگردند ایمان بیاورند بلکه ظاهر شود بشهادت اعضای خودشان آنچه را که بودند که میپوشانیدند از کفر خودشان بروجه تقاق از پیش ازین در دنیا و اگر برگردند بدنیا هراینه عود کنند مر آنچیزیرا که نهی کرده شده بودند ازان یعنی باز مرتکب عصیان و شرک شوند و بدرستی که ایشان در اینه دروغگویاند (۲۸) و گفتند کفار نیست این زندگانی مگر زندگانی ما در دنیا و نیستیم ما برانگیخته شدگان از قبور (۲۹) واگر بینی تو وقتی که بازداشته شوند کافران در قیامت بر حکم پروردگارشان گوید خدا برسبیل توبیخ آیا نیست این بحث و نشور راست و درست گویند آری بحق پروردگار ما گوید پس بچشید عذاب را آنچه بودید شما که نمیگردیدند (۳۰) تحقیق زیان کردند آنکسانیکه دروغ انگاشتند رسیدن بثواب و عقاید خدارا تا وقتیکه بیاید ایشان را قیامت ناگهان گویند ای