برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۷۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۹
جزو ۷
سوره انعام

مادامیکه بودم در میان ایشان پس چون گرفتی مرا و بآسمان بردی بودی تو نگهبان بر ایشان وتو بر هر چیز گواهی (۱۱۷) اگر عذاب کنی ایشان را پس مدتی که ایشان بندگان نتواند و اگر بیامرزی ایشان را پس بدرستی که تو توئی غالب دانا (۱۱۸) گفت خدا این روزیست که نفع می بخشد راست گویان را راستی ایشان از برای ایشان بهشتهائی که جاری است از زیر درختان آنها نهرها جاویدانند در آن بهشت ها همیشه خوشنود شده است خدا از ایشان و خوشنود شده اند از خدا این است رستگاری بزرگ (۱۱۹) از برای خداست ملک آسمانها و زمین و هر چه در آنها هست و او بر هر چیز توانا است (۱۲۰)


سوره انعام مشتمل بر یکصد و شصت و پنج آیه و در میدنه نازل شده است


بنام خداوند بخشاینده مهربان

سپاس مر خدایرا که آفرید آسمانها و زمین را و گردانید یعنی آفرید تاریکیها و روشنی را آنکسانیکه کافر شدند پروردگار خودشان عدول می کنند از حق بعبادت غیر او (۱) اوست آن که خلق کرد شما را از گلی حکم فرمود مردنی و مردنی معین در نزد خودش کنید (۲) و اوست خدا در او در زمین میداند شما را و میداند آشکار شما را و میداند آنچه را کسب میکنید (۳) و نمی آید ایشان را هیچ نشانی از نشانه های پروردگارشان مگر این که بودند از آن نشانی اعتراض کنندگان یعنی رو گردان (۴) پس بتحقیق به دروغ داشتند حق را یعنی قرآن را در آن هنگام که آمد قرآن ایشان را پس زود بیاید ایشانرا خبرهای آنچه را که بودند بآنکه استهزا می کردند (۵) آیا نه دیدید چه بسیار هلاک کردیم از پیش از ایشان از اهل زمان که قوت و مکنت دادیم ایشان را در زمین آنچه را که قوت و وسعت ندادیم از برای شما و فرستادیم بر ایشان ابر باران ریز که بر ایشان می بارید و گردانیدیم نهرها که جاری بود از زیر درختان ایشان پس هلاک کردیم ایشان را بسبب گناهانشان و از نو پدید آوردیم از بعد از ایشان گروهی دیگران (۶) و اگر فرو فرستیم بر تو کتابی یعنی نوشته در کاغذی پس بمالند آنرا بدست های خودشان هر آینه می گویند آن کسانی که