برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۶۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۶
جزو ۷
سوره مائده

که میرسد بآن دستهای شما و نیزه های شما تا اینکه بداند خدا کی میرسد از خدا به پنهانی پس هر که زیاد روی کرد بعد از این پس از برای اوست غذائی دردناک (۹۴) ای کسانیکه ایمان آورده اید نکشید صید را در حالتی که شما محرم باشید و هر کس بکشد صید را از شما عمداً پس جزای او مثل آنچه کشته است از گوسفندان و سایر چهار پایان از گاو و شتر حکم می کند ان صاحبان عدل از قربانی که رسیده بکعبه باشد یعنی در خانه کعبه بکشند آن قربانی را با کفاره طعام دادن بفقیران است یا مثل این روزه گرفتن که مقابل طعام هر مسکینی یکروز روزه بدارند تا اینکه بچشد عقوبت کار خودش را در گذشت خدا از آنچه گذشته که در ایام جاهلیت هنگام احرام صید میکردند و هر کس عود کند یعنی اصرار کنند پس انتقام می کشد خدا از او و خدا غالب است و صاحب انتقام است و انتقام میکشد از خلاف کار (۹۵) حلال شد از برای شما صید دریا و خوردن آن یعنی خوردن ماهی های شیرین و شور بجهة بر خود رازی از برای شما و از برای مسافران و حرام شد بر شما صید صحرائی تا وقتی که شما محرمید و بپرهیزید از خدای آنچنانی که بسوی او برانگیخته خواهید شد (۹۶) گردایند خدا کعبه را خانه محترم قایم است از برای امور مردمان و گردایند ماه حرام را رابطه قوام مهمات و گرداند خدا قرانی و حیواناتی که صاحب قلاده هستند که آنها مخصوصند برای قربانی و قلاده در گردن آنها علامت قربانی است قیام مردمان که مساکین بدان منتفع میشوند این جهة آن است که بدرستی که خدا میداند هرچه در آسمانها است و هر چه در زمین است و این که بهر چیزی دانا است (۹۷) بدانید که خدا سخت عقوبت است و اینکه خدا آمرزنده و مهربان است (۹۸) نیست بر فرستاده شده مگر رساندن و خدا میداند آنچه را آشکار میکنید و آنچه را پنهان میکنید (۹۹) بگو مساوی نیست پلید و پاک و اگر چه بعجب بیاورد تو را بسیاری پلید یعنی تمول و شکوه وا حترام ظاهری کفار و یهودان سبب تعجب شما نشود زیرا که آنها هرچه دارند و خودشان تمام نجسند پس بپرهیزید از خدای صاحبان خردها شاید شما رستگار شوید (۱۰۰) ای کسانیکه ایمان آورده اید سؤال نکنید از چیزهائیکه اگر ظاهر شود شما را بد آید شما را و اندوهگین شوید و میرسید شما از چیزهائی که اگر برسید از آنها در وقتی که فرود آید قرآن آشکارا شود از برای شما و اندوهگین شوید گذشت خدا از آنها یعنی از آن سوالاث که جواب آنها مکروه طبع شماست و خدا آمرزید و بردبار است (۱۰۱) بتحقیق پرسیدند آنها را طایفهٔ پیش از شما پس ضبح کردند بآن کافران یعنی معجزهٔ که طلبیده بودند دیدند و و نگرویدند (۱۰۲) نگردانیده است خدا هیچ بحیرهٔ یعنی شتر گوش شکافته و نه سائبه یعنی شتر بازگذاشته مطلق العنان و به وسیله یعنی گوسفند به برادر پیوسته و نه حام را یعنی شتری که حمایت کننده پشت خود باشد ولیکن آن