برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۶۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۵
جزو ۷
سوره مائده

پروردگار ما با قوم شایسته کاران (۸۴) پس جزا داد ایشان را خدا بآنچه گفتند بهشتهائیرا که جاری از زیر درختان آن نهرها که همیشه در آن بهشت ها هستند و این است جزای نیکوکاران (۸۵) و آنکسانیکه کافر شدند و تکذیب کردند آیات را این گروه اصحاب جهنمند (۸۶) ای آن کسانی که ایمان آوردید حرام نکنید پاکیزه های آنچه را که حلال کرد خدا از برای شما و در نگذرد از احکام خدا بدرستی که خدا دوست ندارد در گذرندگان را (۸۷) و بخورید از آنچه روزی داد خدا شما را حلال و پاک و پاکیزه و بپرهیزید از خدای آن چنانی که شما آن ایمان آورنده اید (۸۸) نمیگیرد شما را خدا بسبب یهوده قسمهای شما ولیکن میگیرد شما را آنچه بدل ببستید قسمها را پس کفارهٔ شکستن قسم طعام دادن ده فقیر است از وسط آنچه را که میخورانید اهل خودتان را با پوشانیدن ده نفر از فقیر است با آزاد کردن بنده مؤمن یا در حکم مؤمن است پس هر کس باید یعنی قوه اطعام و پوشانیدن و آزاد کردن بنده ندارد پس روزه گرفتن سه روز است این است کفاره قسمهای خودتان را اینطور بیان میکند خدا از برای شما نشانه های خودش را شاید شما شکر کنید (۸۹) ای آنکسانی که ایمان آورده اید اینست و جز این نیست شراب و قمار و بت پرستیدن و قمار اقداح که با تیرها قمار میکردند پلید است و از عمل شیطانست پس دوری کنید از هر یک از آنها شاید شما رستگار شوید (۹۰) این است و جز این نیست که قصد دارد شیطان اینکه بیندازد میان شما عداوت و کسیکه را در شراب و قمار و باز دارد شما را از ذکر خدا و از نماز شما از باز ایستادگانید و اطاعت کنید خدا را و اطاعت رسول خدا را و بترسید پس اگر رو بگردانید شما و اطاعت نکنید پس بدانید که اینست و بر این نیست بر رسول ما است رسانیدن آشکار (۹۲) نیست بر آن کسانیه ایمان آوردند و اعمال شایسته کردند گناهی در آنچه خوردند هرگاه بپرهیزند و گروند و اعمال شایسته کنند بعد از آن پرهیزند و بگروند یعنی ثابت باشند در تصدیق محرمات پس پرهیز نمایند و نیکی کند یعنی مستمر و مستقر باشند در پرهیز کردن از معاصی و خدا دوست دارد نیکوکارانرا (۹۳) ای کسانی که ایمان آورده اید هر آینه امتحان می کند خدا شما را البته بچیزی از صید