برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۶۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۴
جزو ۷
سوره مائده

توبه نمیکنند بسوی خدا و استفسار کند از او و خدا آمرزنده و مهربانست (۷۴) نیست مسیح ابن مریم مگر رسولی که بتحقیق گذشته اند از پیش از او رسولان و مادر او بسیار راستگو و مادرش که میخوردند خوردنی را ببین چگونه آشکار کردیم از برای ایشان نشانها پس نظر کن چگونه بر گردانیده میشوند (۷۵) بگو ای محمد آیا عبادت میکنید از غیر خدا آنچه را که مالک نیست مر شما را ضروری و نه منفعتی را و خدا اوست شنونده و دانا (۷۶) بگو ای اهل کتاب غلو نکنید در دین خودتان غیر از حق یعنی حرف باطل یعنی یهود و نصاری هر یک درباره پیغمبر خودشان حرف باطل نگویند و حق بگویند و متابعت نکنید خواهشهای قومی را که بتحقیق گمراه شدند از پیش و گمراه نمودند بسیاری را و گمراه شدند از راه راست (۷۷) لعنت کرده شدند آن کسانیکه کافر شدند از بنی اسرائیل بر زبان دارد که در زبور لعن کرد و نفرین کرد بر آنهائی که از حرمت داشتن روز شب در گذشته بودند و از ان عیسی ابن مریم که در انجیل لعن و نفرین کرد بر اصحاب ما به این لعن ونفرین برای این بود که نافرمانی کردند و بودند که در میگذشتند از احکام حق (۷۸) و بودند که باز نمی ایستادند از کار زشت که مرتکب می شدند آن آینه بد است آنچه میکنند (۷۹) می بینی بسیاری از ایشان را که دوستی بکنند با آنهائی که کافر شدند هر آینه بدچیزی است آنچه را که از پیش فرستاده است از برای ایشان نفس های ایشان اینست که خشم گرفت خدا بر ایشان و در عذاب ایشان جاویدانند (۸۰) و اگر باشند که ایمان بیاورند بخدا و پیغمبر و آن چه فرستاده شده است بسوی پیغمبر که قرآنست نمیگرفتند ایشانرا یعنی کفار را دوستان ولیکن بسیاری از ایشان بدکارانند (۸۱) در آینه میانی بدترین مردمان را از حیث عداوت از برای کسانی که ایمان آورره اند یهود و آنکسانیکه شرک بخدا آوردند و هر آینه مییابی البته ایشان را نزدیکتر بدرستی از برای کسانی که ایمان آوردند آنکسانی را که گفتند ما نصاری هستیم این بسبب این است بعضی از ایشان دانایان و راستگو و زاهدانند و بدرستی که ایشان گردن کشی نمیکنند (۸۲) و اگر بشنوند آن چه را که فرستاده شده است بسوی پیغمبر یعنی آیات قرآن را بشنوند می بینی ریزد از چشم آنها از آنچه شناخته اند از دین حق می گویند ای پروردگار ما ایمان آوردیم ما پس بنویس ما را با گواهان (۸۳) و چه چیز است از برای ما که ایمان نمی آورد بخدا و بآن چه آمده است مارا از دین حق و طمع داریم این که داخل کند مارا