برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۵۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۰
جزو ۶
سوره مائده

از ایشان پس ضرر نمیتوانند برسانند تو را هیچ چیز و اگر حکم بکتی تو میان ایشان پس حکم کن میان ایشان بعدل بدرستی که خدا دوست دارد عدالت کنندگان را (۴۲) و چگونه حکم میسازند تو را و حال اینکه نزاد ایشانست تورانی که در آن تورات حکم خدا هست بر رجم پس بر میگردید از بعد از این یعنی بعد از اینکه تو حکومت بر وفق حکم تورات کردی بر میگردند از آن حکم و نیستند این گروه گروندگان (۴۳) بدرستی که ما فرستادیم تورات را که در آن هدایت و روشنی است حکم میکردند بآن پیغمبران بنی اسرائیل آن پیغمبرانی که انقیاد داشتند احکام را از برای آنها که متدین بدین یهود بودند و حکم میکردند بآن خدا پرستان از علمای ربانی از بنی اسرائیل و زاهدان آنها که تابع انبیای خود بودند بسبب آنچه مأمور شده بودند محافظت از کتاب خدا و بودند ایشان بر کتاب تورات گواهان که بیان کند حقیقت تورات را براستی پس میترسید از مردم بترسید از من و نخرید آیات مرابیهای کمی و هر کس حکم نمی کند بآنچه فرستاده است خدا پس آن گروه ایشانند کافران (۴۴) و نوشتیم ما بر بنی اسرائیل در تورات اینکه برای کشتن یکنفر یکنفر را بکشند وعوض چشم چشم و دماغ بدماغ و گوش یگوش و دندان بدندان و جراحتها را مطابق قصاص کنند کس تصدیق کند آن پس آن تصدق است کفاره از برای او و هر کس حکم نمیکند به چیزیکه فرو فرستاده است خدا پس آنگروه ستمکارانند (۴۵) واز پی در آوردیم بر اثرهای ایشان عیسی بن مریم را در حالتی که تصدیق کننده بود از برای چیزی که میان دو دست او بود از احکام تورات و دادیم عیسی را انجیل که در آنست راهنمائی و روشنی و تصدیق کننده از برای چیزی که پیش از او بود از تورات و راه نمائی و بنداز برای پرهیزکاران (۴۶) و باید حکم کنند اهل انجیل بآنچه فرو فرستاده است در آن انجیل از احکام و هر کس حکم نکند با چه فرو فرستاده است خدا پس آن گروه ایشانند بدکاران (۴۷) و فرو فرستادیم بسوی تو ای محمد قرآن را را براستی در حالتی که مصدقست از ای آنچه پیش از تو بود از تورات و انجیل و نگهبان است بر آن کتب پس حکم بکن میان ایشان با آن چیزی که فرستاده خدا و متابعت نکن خواهشهای ایشان را از آنچه آمده تو را از حق برای هر یک گردانیدیم ما از شما شریعتی را راه روشنی و اگر بخواهد خدا هرآینه میگرداند شمارا یک امته ولیکن