برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۵۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۹
جزو ۶
سوره مائده

عذابی بزرگ (۳۳) مگر آن کسانیکه توبه کردند از پیش از این که قادر شوید بر ایشان پس بدانید که خدا آمرزنده و مهربانست (۳۴) ای کسانی که گرویدید به پرهیزید از خدا بخواهید بسوی او وسیلهٔ و جهاد کنید در راه خدا شاید شما رستگار شوید (۳۵) بدرستی آن کسانی که کافر شدند اگر اینکه بتحقیق باشد از برای ایشان هر چه در زمین است همه و مثل آن با آن تا فدا بدهند تن از عذاب روز قیامت قبول نمیشود از ایشان و از برای ایشانست عذاب دردناک (۳۶) میخواهند که برون بیایند از آتش و نیستند ایشان برون آیندگان از آتش و از برای ایشانست عذای برقرار (۳۷) و مزد دزد و زن دزد پس ببرید دستهایشان را سزا دادنی بآنچه کسب کردند عقوبتی از خدا و خدا غالب و درستکار است (۳۸) پس هر کس توبه کردار بعد از ستم خود و اصلاح آورد پس بدرستی که خدا می پذیرد بر او بدرستی که خدا آمرزنده و مهربانست (۳۹) آیا ندانسته که خدا از برای اوست ملک آسمانها و زمین عذاب میکند هر که را میخواهد و میآمرزد هر که را میخواهد و خدا بر هر چیز توانا است (۴۰) ای فرستادهٔ از جانب خدا نماید که اندوهگین کنند تو را آن کسانیکه شتاب کنند در کفر از آنهائی که بدهنها و بزبانهای خودشان گفتند ایمان آورده ایم و در دل های خودشان ایمان نیاورده بودند و از آنهائی که یهودی شدند شنوندگانند هر دروغ را شنوندگانند و خبر دهندگانند از برای گروهی دیگر که نیامده اند نزد تو که پیغمبری که آن یهودان خیبر بودند که از تکبر خدمت پیغمبر نمیآمدند تغییر میدهند سخن را از مواضع خودش بعد از این که حکم شده و نوشته شده است مقصود اینکه حلال را بجای حرام وحرام را بجای حلال میگذارند میگویند اگر آورد شما را پیغمبر حکم بجلد که زدن تازیانه است بگیرید آنحکم را و قبول کنید و اگر نیاورد شمارا حکم بتازیانه بلکه حکم برحجم سنگسار نمود پی کناره کنید و قبول نکنید آن حکم را و هر کسی را که اراده می کند خدا برای او فضیحة و عقوبت و آزمایش پس هرگز مالک تتوانی شد از برای او از خدا چیزی را آن گروه هستند کسانی که نخواسته است خدا اینکه پاک گرداند دلهای ایشانرا از برای ایشانست در دنیا خواری و در آخرت عذاب بزرگ (۴۱) شنوندگانید مر دروغ راخورندگانند مر حرام را پس اگر بیایند تو را ای محمد پس حکم کن میانهٔ ایشان یار و بگردان از ایشان و اگر اعتراض کنی