برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۴۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۷
جزو ۶
سوره مائده

و بیرون میآورد ایشان را از تاریکها بسوی روشنی باذن خدا وراه مینماید ایشان را بسوی راه راست (۱۶) هر آینه بتحقیق کافر شدند آن کسانیکه گفتند بدرستی که خدا اوست مسیح ابن مریم بگو ای محمد پس کیست که بتواند منع کند از قدرت خدا چیزی را اگر اراده کند خدا اینکه هلاک کند مسیح ابن مریم و مادر اورا و هر که در زمین است همه را و از برای خداست ملک آسمانها و زمین و هر چه میانه زمین و آسمانست خلق میکند هر چه میخواهد بر هر چیزی قادر است (۱۷) و گفتند یهود و نصاری مائیم پسران خدا و دوستان خدا بگو پس برای چه عذاب میکند شما را خدا گناهان شما بلکه شما انسانید از آنچه آفرید میامرزد از برای هر که میخواهد و عذاب میکند هر که را میخواهد و از برای خداست ملک آسمانها و زمین و هر چه میان آسمانها و زمین است و بسوی خداست بازگشت (۱۸) ای اهل کتاب بتحقیق آمد شما را فرستادهٔ ما که محمد است روشن میکند از برای شما راه حق را بر فاصله از فرستادگان که بگوئید شما نیامده مارا از مژده دهنده و نیامد مارا بیم کننده بس بتحقیق آمد شما را مژده دهنده و بیم کننده و خدا بر همه چیز قادر است (۱۹) و وقتی گفت موسی از برای قوم خودش ایقوم ذکر کنید نعمت خدا را بر خودتان وقتی که گرداند در میان شما پیغمبران و گرداند شما را سلاطین و داد شما آنچه را که نداده بود با حدی از جهانیان (۲۰) ایقوم من داخل شوید زمین پاک گردانیدهٔ آنچنانی را که نوشت خدا از برای شما و بر نگردید بر پشت سرهای خودتان یعنی همینطور که برای خوف جبارین آمده اید باشید وگرنه پس بر میگردید زیان کاران (۲۱) گفتند یهودیان ایموسی بدرستی که در آن ارض مقدسه هستند قوم خبرکنندگان و بدرستی که ما هرگز داخل نمی شویم با زمین تا اینکه بیرون بروند آنقوم جبارین از آن زمین پس اگر بیرون رفتند ایشان بتحقیق ما داخل شوندگانیم (۲۲) گفتند دو مرد از آن کسانیکه می ترسیدند که یوشع این نون و گکلوب ابن یوحنا بودند که انعام کرده بود خدا بران دو نفر نور ایمان و نبات قدم را داخل شوید از این در بر ایشان مبنی بر جبارین و ایشان و ایشان را در رهگذر تنگ بگیرید و نگذارید بصحرا در آیند پس اگر داخل شوند آن را بر وجهی که ذکر شد پس تو کل کنید اگر شما گروندگانند گفتند ایموسی بدرستی که ما داخل نمیشویم آنزمین را هرگز مادامیکه باشند جبارین در آنزمین پس برو تو