برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۴۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۶
جزو ۶
سوره مائده

بدرستی که خدا دانا است بآنچه میکنید (۸) وعده داد خدا بآن کسانیکه گرویدند و عمل کردند کار ستوده و از برای ایشان است آمرزش گناه و مزدی بزرگ که آن بهشت است (۹) و آن کسانیکه کافر شدند و تکذیب کردند آیات ما را که آن قرآن است آن گروه باران و مجاوران جهنمند (۱۰) ای کسانیکه ایمان آورده و گرویده اید ذکر کنید نعمتهای خدا را که انعام کرده بر شما چون قصد کردند قومی اینکه بکشایند بسوی شما دست های خودشان را قتل پس باز داشت خدا دستهای ایشان را از شما و بپرهیزید از خدا و بر خدای تعالی پس باید و کل کنند گروندگان (۱۱) و هر آینه تحقیق گرفت خدا میثاق بنی اسرائیل را و برانگیختیم از ایشان دوازده مهتر که کار گذار طبقه خود بودند و گفت خدا بدرستی که من با شما هستم البته اگر بر پا دارید نماز را و بدهید شما از کوه را و گروید بفرستادگان من واغراز و یاری کنید شما آن رسولان را و قرض بدهید خدا را در دادن نقفه از وجه حلال که نیکو باشد تا اینکه در گذرم از شما بدیهای شما را و هر آینه داخل کنم شما را البته به بهشت هائی که جاریست از زیر درختان آن جوبهای آب پس هر کس کافر شود بعد از این از شما بتحقیق کم کرده است راه راست (۱۲) پس بسبب شکستن ایشان عهد خودشان را لعنت کردیم ما ایشان را و گرداندیم دلهای ایشان را بسیار سخت تغییر میدهند کلام را از جای خودش و فراموش کردند هر از آنچه گفته شد و پند داد شدند بآن در تورات همینه آگاه شوی بر خیانتی از ایشان مگر کمی از ایشان پس در گذر از ایشان و روی بگردان از ایذای ایشان بدرستی که خدا دوست میدارد نیکوکاران را (۱۳) و از جمله کسانی که گفتند ما ترسایانیم گرفتیم ما عهد از ایشان پس فراموش کردند بهرهٔ از آنچه پند داد شده بودند آن در انجیل پس انداختیم میانهٔ ایشان دشمنی و خشم تا روز قیامت و زود باشد که خبر بدهد ایشان را خدا بآنچه بودند که میکردند (۱۴) ای اهل کتاب که یهودی و نصرانی هستید بتحقیق آمد شما را فرستادهٔ ما بیان میکند از برای شما بسیاری از آنچه شما پنهان می کنید از تورات و در میگذرد از بسیاری از مخفیات شما بتحقیق آمد شما را از جانب خدا نوری و قرآن روشنی (۱۵) هدایت میکند بآن قرآن خدا کسی را که پیروی کردخوشنودی او را براه های سلامتی از عذاب و بیرون می آورد ایشان را از تاریکیها بسوی روشنی باذن خدا واه مینماید ایشان را بسوی راه راست