برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۳۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۹
جزو ۶
سوره نساء

مؤمنین را مزد بزرگ (۱۴۶) چرا عذاب کند خدا شما را اگر شکر کنید و ایمان بیاورید و خدا قبول شکر کننده و داناست (۱۴۷) دوست ندارد خدا صدا بلند کردن را به بدی از گفتار مگر کسی که ظلم یاو شده است و خدا شنونده داناست (۱۴۸) اگر ظاهر کنید خوبی را با اینکه در خدا خوبی کنید یا چشم بپوشید از بدی و درگذرید از آن بدرستی که خدا عفو کننده و قادر است (۱۴۹) بدرستی آنکسانیکه کفر آن میکنند بخدا و برسول خدا و اراده میکنند اینکه جدائی بیندازند میانه خدا و رسولان خدا میگویند میآوریم بعضی از احکام و کفر میورزیم ببعضی احکام دیگر و قصد دارند اینکه بگریند در این میانه راه مخصوصی و طریقه علبحده (۱۵۰) ایشان هستند کافر حقیق و مهیا کردیم برای کفار عذاب خوار کننده (۱۵۱) بر آنکسانکه ایمان آوردند بخدا و برسول خدا و جدائی ننمودند میان خدا و رسولان خدا آنها نزدیکست بدهد بایشان اجرتهای آنها را و خدا آمرزنده و مهربانست (۱۵۲) سؤال میکند از تو اهل کتاب که علمای یهود بودند اینکه بخواه از خدا که نازل کنی تو بر ایشان کتابی از آسمان بتحقیق که از موسی بزرگتر از اینها سؤال میکردند و میخواستند و میگفتند بموسی که بنما خدا را بما آشکار که به بینیم او را پس گرفت آنها را صاعقه بسبب ظلم آنها بعد گرفتند گوساله و پرستش کردند آنرا بعد از اینکه آمده بود آنها را معجزات پس عفو کردیم این حرکات آنها را و گذشتیم از آنها و دادیم بموسی سلطنتی روشن و آشکار (۱۵۳) و بلند کردیم بالای سرشان کوه طور را بسبب عهدشان که شکسته بودند و احکام خدا را قبول نمیکردند و گفتیم از برای آنها که نگذرید در گرفتن روز شنبه و احترام آن روز و گرفتیم ما از یهود محکمی عهد (۱۵۴) پس بسبب شکستن ایشان بعهود خودشان را و بسبب کفر آنها بآیات خدا و کشتن آنها پیغمبران و بغیر حق و گشن آنها پیغمبران را بغیر حق و گفتن آنها به پیغمبر مسلمانان که دلهای ما بسته شده است و نمیشوند بیانات تو را بلکه مهر کرده است خدا آن دل ها را بسبب کفر آنها پس ایمان نیاورند یهودان مگر کمی از آنها (۱۵۵) و بسبب کفر یهودان و گفتن آنها بر مریم بهتان بزرگ را که نسبت زنا باو دادند (۱۵۶) و بسبب قول انها که گفتند ما کشتیم مسیح عیسی بن