برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۳۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۸
جزو ۶
سوره نساء

که گمراه شده است گمراه شدن دوری (۱۳۶) بدرستی آنکسانیکه ایمان آوردند بموسی بعد از ایمان کافر شدند بسبب گوساله پرستیدن باز ایمان آوردند چه کافر شدند بسبب آنکار عیسی بعد زیاد کردند کفر خود را بسبب انکار رسالت محمد را نمودن نمیباشد بخدا اینکه بیامرزد آنها را و نه راه راست بآنها خواهد نمود (۱۳۷) بشارت ده منافقین را باینکه از برای آن ها عذاب دردناکیست (۱۳۸) آن کسانیکه میگیرند کفار را دوست برای خودشان و مؤمنین را برای خود دوست قرار نمیدهند آیا میخواهند عزت پیش آنها باشد پس بدرستیکه عزت تماماً برای خداست (۱۳۹) و بتحقیق فرستاده است خدا بر شما در قرآن اینکه اگر شنیدید آیات قرآن را در وقتی که کفر میورزند کفار آن آیات و استهزا میکنند بآن پس نه شینید یا آنها و ترک صحبت کنید تا اینکه شروع کنند و مشغول شوند در سختی غیر آن که استهزا مینمایند زیرا که اگر با آنها باشید و بشنوید حرفهای کفر آمیز آنها را در آنوقت شماها هم مثل آنها خواهید بود بدرستیکه خدا جمع کننده است منافقین و کافرین را در جهنم همه را تماماً (۱۴۰) آنکسانیکه انتظار و چشم دارند شما پس اگر باشد فتحی برای شما از جانب خدا میگویند آیا نبودیم ما با شما و توقع قسمتی از غنیمت کنید اگر فتح از برای کفار شد بگویند بکفار آیا ما سبب منع غلبه مؤمنین از شما نشدیم باینکه با آنها همراهی نکردیم و سبب فتح شماها شدیم و توقع غنیمت از آنها میکنند پس خدا حکم میکند میانهٔ شماها در روز قیامت و نمیگرداند خدا از برای کافرین بر مؤمنین راهی (۱۴۱) بدرستیکه منافقین حیله میکنند بخدا و خدا فریبنده است ایشان را و اگر ایستادند بمناز بایستند یکسالت مینمایند بمردم و ذکر نمی کنند خدا را مگر کمی (۱۴۲) مترددین میانهٔ مسلمین و کفار هستند نه از روی حقیقت مسلمانند که یکجهت با مسلمانان باشند و نه سلاح خود را میدانند که ظاهراً کفر کنند و با کفار یکجهت باشند و هر کس گم کند راه خدا را پس نخواهی یافت مر او را راهی (۱۴۳) ایمؤمنیننگیرید کفار را دوست خود بجز مژمنین آیا میخواهید که خدا را بگردانید بر خودتان سلطان روشن که از شما مؤاخذه و حکومت فرماید (۱۴۴) بدرستیکه منافقین در درک اسفل از آتش هستند و نخواهی یافت از برای آنها یار و یاوری (۱۴۵) مگر آنکسانیکه توبه کردند و اصلاح کردند و متوسل بخدا شدند و خالص کردند دین خودشانرا از برای خوا پس ایشان با مؤمنین اند وزود باشد که بدهد خدا