برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۵
جزو ۵
سوره نساء

زنی بترسد از شوهر خود که سر باز زند کناره جوید و بیرون کنید آن زن را بجهة کراهتی که از او بهمرسانده است پس با کی نخواهد بود بر آنزن و شوهر که صلح بکنند میانه خودشان بیکطوری که از یکدیگر راضی باشند و صلح خوبست و حاضر کرده شده است برای هر کسی بخل که زنها درباره مردها بخل دارند از اینکه بزنی دیگر مهربانی داشته باشد و مردها بخل دارند از اینکه حقوق اورا بتمامه اوا نمایند و اگر خوبی بکنند و به پرهیزند از حرکات ناشایست بتحقیق که خدا بهرچه میکنند داناست (۱۲۸) و هرگز نمیتوانید عدالت کنید میانه زنهای خودتان اگر متحد باشند هر چه میل داشته باشید که میانه آنها عدل کنید ممکن نیست پس تمام میل خود را بیکنفر از آنها قرار ندهید و دیگری را محروم بدارید و او را مثل متعلق شده نگاه ندارید که مثل شوهرداران زندگی کند و نه مثل بی شوهران و اگر صلح کنید و بپرهیزید از بد کردن بهتر است پس بدرستی که خدا آمرزنده و مهربانست (۱۲۹) و اگر جدا شوند از یکدیگر بی نیاز میکند خدا هر یک را از وسعت و کرم خودش و خدا فراخ رحمت و درستکار است (۱۳۰) و از برای خداست هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است و بتحقیق وصیت کردیم فرمودیم آن کسانی را که صاحب کتاب بودند پیش از شما که یهود و نصاری هستند و بشماها می فرمائیم اینکه بپرهیزید از خدا و اگر کفران و نافرمانی کنید پس بدرستی که از برای خداست تمام هر چه در آسمانها و زمین است و بهیچوجه محتاج بعبادت و تقوای شماها نیست و این تکلیف برای رستگاری خود شماها است و خدا بینیاز و ستوده است (۱۳۱) و از برای خداست هرچه در آسمانها و هر چه در زمین است و بس است کفایت کردن خدا بامور بندگان (۱۳۲) اگر بخواهد خدا می برد شما را از این دنیا ایمردم و میآورد طایفهٔ دیگر را و خدا قادر است بر اینمطلب که تعویض مخلوق خود بفرماید (۱۳۳) پس هر کس اراده میکند و میخواهد ثواب دنیا را پس در نزد خداست ثواب دنیا و ثواب آخرت و خدا شنونده و بیننده است (۱۳۴) ای کسانیکه ایمان آورده اید کار گذاری به عدالت کنند شهادت بدهید از برای پدر و مادرتان یا خویشان خودتان ضرر بهم باشد بدهید نکنید اگر غنی باشد ملاحظه غنای اورا نکنید که شاید برای ندادن شهادت نفعی بشما برساند یا فقیر باشد بجههٔ فقر او کتمان کنید خدا اولی است برای اغنیا و فقرا باید خدا را ملاحظه کنسد و حق شهادت ادا کنید پس متابعت نکنید هوای نفس را اینکه عدول کنند از حق بحق دانیکه بپیچانید زبانهای خودتانرا در ادای مطلب با اینکه اعتراض کنید و کناره جوئی کنید از حکومت کردن بدرستی که خدا بهرچه می کنید آگاه است (۱۳۵) ایمومنین ایمان بیاورید بخدا و رسول خدا و کتابی که نازل کرده است برسول خودش که قرآنست و کتابی که نازل کرده است پیش از این که تورات باشد که حقیقت تورات مصدق احکام قرآنست و هر کس کفر ورزد بخدا و ملائکه خدا و رسولان خدا و بروز قیامت پس بتحقیق