برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۴
جزو ۵
سوره نساء

اثاث مینامند و نمیخوانند کفار مگر شیطان رانده شده را (۱۱۷) رانده است خدای تعالی شیطان را و گفت شیطان هر آینه میگیرم از بندگان تو قسمتی معین که آنها را گمراه میکنم و با خود دوست قرار میدهم و هر آینه گمراه میکنم بندگان تو را و آرزوهای طولانی باز میدارم ایشان را و امر میکنم آنها را که ببرند گوشهای گوسفندها و سایر چهارپایان را و هر آینه امر میکنم تغییر بدهند خلقتهای خدا را از بریدن خایه مردان و خال و خطات کردن زنها وهر کس بگیرد شیطان را دوست و خدارا دوست نگیرد بتحقیق زیان کرده زیان کردن روشنی (۱۱۹) وعده میدهد شیطان مردم را و آرزوها میاندازد مردم را و وعده نمیدهد شیطان مگر اینکه فریب میدهد و دروغ میگوید (۱۲۰) آنها هستند که فریب شیطان خورده اند کسانیکه منزل آنها جهنم است و نمی یابند از آن جهنم گریزگاهی (۱۲۱) و آن کسانیکه ایمان آوردند و عملهای خوب گردند زود باشد که داخل کنیم آنها را به بهشتهائی که جاریست از زیر درختان آن جویهای آب که باشند در آن بهشتها همیشه وعدهٔ خدا راست است و کیست از خدا راستگوتر از گفتار (۱۲۲) نیست این وعدهٔ بهشت آرزوی شماها و نیست بآرزوهای یهود که اعتقاد دارند ببهشت خواهد رفت بآرزوی هیچکس بهشت حاصل نمیشود مگر باعفال و اعمال نیک و هر کس عمل بد بکند جزا داده میشود و یافت نمیشود برای او سوای خدا دوستی و نصرت دهنده (۱۲۳) و هر کس عمل خوب بکند از زن یا مرد که او مؤمن باشد پس آنها داخل میشوند بهشت را و ظلم کرده نمیشود باحدی بقدر کوی که در بهشت هستهٔ خرماست (۱۲۴) و کیست بهتر و دین دار تر از آن کسیکه خالص کرد خودش را برای خدا و اوست نیکوکار و متابعت کرد دین ابراهیم مایل بحق را و گرفت خدا ابراهیم را دوست خود (۱۲۵) و از برای خداست هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است و هست خدا بتمام چیزها احاطه کننده (۱۲۶) وفتوی خواهند از تو دربارهٔ ارث زنها بگو دربارهٔ زنها خدا فتوی میدهد شما را در امر آنها و آنچه خوانده میشود در قرآن بر شما دربارهٔ یتیمانی که دختر هستند آنهائی که نمیدهید بایشان از ارث آنچه را برای آنها نوشته شده است و رغبت میکنید باین که بزنی بگیرید آنها را بجهت خوردن مالشان و دیگر فتوی خواهند ناتوانان از فرزندان کوچک که بآنها ارث نمیداند اعراب و اینکه بایستید در کار یتیمان که بعدالت بآنها رفتار شود و هر چه میکنید از خوبی دربارهٔ آنها پس بتحقیق خدا بآن داناست (۱۲۷) و اگر