برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۲۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۰
جزو ۵
سوره نساء

در زمین ارامگاه بسیار ووسعت رزق بیشمار و هر کس بیرون برود از خانهٔ خودش و هجرت کرده باشد بسوی خدا و بسوی رسول خدا بعد بمیرد بتحقیق مزد او با خداست و خدا آمرزنده و رحم کننده است (۱۰۰) و اگر بیرون رفتید از خانهٔ خود و سفر کردید پس حرصی نیست بر شما از اینکه قصر کنید نماز را اگر بترسید از اینکه بمهلکه بیندازند شمارا کفار بدرستی که کفار دشمن آشکارند بشماها (۱۰۱) اگر باشی تو ای پیغمبر خودت یا نایبت در میانهٔ قشونی که با مخالفین جنگ میکنند و خوفی از دشمن بهمرسد پس بر پا بداری برای آنها نماز خوف را پس قشون را دو قسمت کن با یکقسمت نماز بگذار در حالتیکه خلع نکنند از خودشان اسلحهٔ خود را و در آن وقت که بسجده میروند باید آن طایفهٔ دیگر پشت سر شما بایستند و محافظت بکنند آنها را از دشمن یک رکعت نماز که کردند اینها که نماز کرده اند بروند و دستهٔ دیگر نماز نکرده اند بیایند یا تو و باید خلق نکنند از خودشان سپر و خود و اسلحهٔ خودشان را در وقت نماز دوست دارند کفار اینکه غافل بشوید از اسلحهٔ خودتان و از امتعهٔ خودشان پس حمله کنند بشماها یک دفعهٔ و بحثی نیست بر شما دروقتیکه بارانی بیاید که شمارا آزار کند یا ناخوشی داشته باشد که برداشتن حذر موجب از یاد آن ناخوشی شود در اینصورت اسلحه را در وقت نماز بگذارید و بردارید حذر را یعنی زره و سپر و خود را و آنچه را که بدان دفع ضرر دشمن کنند که بجهت آن حذر رفع اذیت باران و ازدیاد مرض کنید بدرستیکه خدا مهیا کرده است از برای کفار غذای خوار کننده (۱۰۲) پس وقتی گذراندید زمان نماز را و نماز را باتمام رساندید پس ذکر کنی خدا را ایستاده و نشسته و در وقتیکه به پهلو خوابیده اید پس وقتی اطمینان بهم رساندید و رفع خوف از شماها شد برپا دارید نماز واجب را بدرستیکه نماز بر مؤمنین بوقتهای معین نوشته شده است (۱۰۳) و کاهلی نکنید در خواستن جنگ با گروه کفار اگر شما زخم دار و رنج دیده هستید دشمنهای شما هم همینطور زخم دار و متألمند و امیدوارید شما رحمت خدا را و آنها این امید را هم ندارند و هست خدا دانا و درستکار (۱۰۴) بدرستیکه ما فرستادیم بسوی تو قرآن را بحق تااینکه حکم کنی میانهٔ مردم بآنچه نمود تو را خدا و نباش خیانت کاران را دشمن یعنی بقصد عداوت شخصی برای آنها حکم نکن بلکه بهمان اندازه که خدا بقدر خیانت آنها مقرر فرموده است حکومت بکن (۱۰۵) و طلب آمرزش کن از خدا بدرستیکه خدا آمرزنده و مهربان است (۱۰۶) مجادله