برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۲۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۶۷
جزو ۵
سوره نساء

مقتول از طایفهٔ باشد که میانهٔ شما و آنطایفهٔ عهد و میثاق باشد باشد آزاد کند قاتل بندهٔ مؤمنی را ودیه بدهد بورتهٔ مقتول پس اگر از برای قاتل ممکن نباشد که بندهٔ را بخرد و آزاد کند دو ماه متوالی روزه بگیرد آزاد کردن بنده و دادن دیه برای قاتل سبب است از برای قبول توبهٔ او از جانب خدا و خدا دانا و درستکار است (۹۲) و هر کس بکشد مؤمنی را عمدأ پس جزای او جهنم است که همیشه در آن جهنم باشد و غضب خدا و نفرین خدا بر او شامل است و آماده شده است برای او عذاب بزرگی (۹۳) ای آن کسانی که ایمان آورده اید اگر رفتید بجهاد در راه خدا پس تحقیق و تجسس کنید از احوال مردم و نگوئید آن کسیکه می فرستد سوی شما سلام و صلح را که تو مؤمنی نیستی برای خواستن مال دنیا که او را بکشید و مال او را ضبط کنید مالهای بسیار پیش خداست خودتان هم در اول همینطور بودید که بزبان عرض سلام می کردند و در دل مسلمان نبودید بعد منت گذاشت خدا بشما که در دل و زبان مسلمانان شدید پس تحقیق درست از حال مردم بکنید که مبادا مسلمانی را بجای کافر بکشید بدرستی که خدا بهر چه بکنید دانا و آگاه است (۹۴) مساوی نیستند آن مؤمنینی که بشستند در مدینه در خانهٔ خودشان مگر آنهائی که بیمار و ناتوان هستند با آنهائی که مجاهدند در راه خدا بتوسط مالهای خودشان و نفسهای خودشان که هم مال خود را در راه خدا خرج میکنند و هم کشته میشوند تفضیل داد خدا مجاهدین را باموال و انفس بر قائدین و خانه نشینان از حیثیت درجه و مرتبه خدا بهمهٔ مسلمانان وعدهٔ نیکو فرموده است و مجاهدین را بر قاعدین تفضیل داد خدا و برای مجاهدین مزد بزرگی از غنیمت و نعمت و اسم و افتخار است (۹۵) درجات است از خدا برای مراتب مسلمانان و آمرزش است و رحمت برای آنها و خدا آمرزنده و مهربان است (۹۶) بدرستی وتحقیق آنکسانیرا ککه کشتند ملائکه آنها را در جنگ بدر ظلم کردند بتفس خودشان پرسیدند ملائکه از آنها کجا بودید گفتند ما ضعیف بودیم در دست کفار قریش در شمین مکه گفتند ملائکه بآنها مگر زمین خدا وسعت نداشت که بیرون بروید از مکه بطرفی دیگر پس آنها هستند که جای آنها جهنم است و بد مرجعیست جهنم (۹۷) مگر آن مستعضفین از مرد و زن و بچه ها که بیخبر و پریشان بودند وچارهٔ نداشتند و راه نمی یافتند (۹۸) پس آنها را نزدیک است خدا عفو کند و ببخشد آنها را و خدا در گذرنده و آمرزنده است (۹۹) و هر کس مهاجرت میکند در راه خدا می یابد