برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۶۱
جزو ۵
سوره نساء

بصاحبان و هر وقت حکومت کنید میانه مرد نه کم کنید بعدالت بدرستی که خدا خوب پند میدهد شما را براه نمائی عدالت و بدرستی خدا شنونده و بیناست (۵۸) ای کسانیکه ایمان آوردید اطاعت کنید خدا و اطاعت کنید پیغمبر خدا را و اطاعت کنید صاحبان حکومت را که از شما حاکم باشد یعنی ائمهٔ اطهار را پس اگر منازعه کنید در چیزی بس بگردانید بحکم خدا و رسول خدا اگر ایمان بخدا و بروز قیامت دارید این بهتر و نیکوتر است برای عاقبت امور شما (۵۹) آیا نمی بینی آن کسانیرا که گمان می کنید که گرویده اند بقرآنی که فرو فرستاده شده است برای تو پیغمبری و گرویده اند به تورات و انجیل که فرستاده شده است پیش از تو مخواهد که داوری برند سوی طاقوت و بتحقیق مامورند باینکه کفر ورزند بطاقوت و اطاعت حکم طاقوت نکنند قصد میکند شیطان باینکه گمراه کند آنها را گمراهی دوری (۶۰) و اگر گفته شود بآنمردم که مائید بسوی آنچیزی که فرستاده است خدا و ببائید نزد رسول خدا می بینی منافقین را رو برگردانند از تو اعتراض کردنی (۶۱) پس چگونه است وقتی بر سد ایشان را غم و اندوهی که نتیجهٔ اعمال پیش خودشات است بعد میآیند نزد تو و قسم میخورند بخدا که ما قصدی نداشتیم مگر نیکی کردن و توفیق یا فنند (۶۲) آنها کسانی هستند که میداند خدا آنچه در دل های آنهاست که دروغ گویند پس کناره کن و رو مگردان از آنها و نصیحت کن بآنها و مگو بشخص آنها گفتنی بلیغ و مکفی که در دلهای آنها اثر کند که اگر ترک دروغ گوئی و قسم دروغ خوردن و ترویر را نکنند قتل خواهد رسید (۶۳) و نفرستادیم پیغمبری مگر اینکه اطاعت کند او را باذن خدا و اگر آن کفار منافقین آمدند نزد تو و رو گرداندند از طاغوت و توبه کردند و طلب آمرزش کرد پیغمبر برای آنها هر آینه خواهد یافت خدا را که قبول کننده است توبه را و مهربان است (۶۴) پس نه چنین است قسم پروردگار تو که ایمان نمیآورند تا آنکه حکم قرار بدهند تو را در آن چیزیکه اختلاف شده است میانهٔ آنها و بعد از اینکه حکم کردی میانه آنها نیابند در دلهای خود شکی از آن چه بر آن حکم کردی کردی و گردن بنهد گردن نهادنی که ظاهراً و باطناً راضی باشند (۶۵) و اگر ما مینوشتیم بر آنها اینکه بکشند نفسهای خود را یعنی اعتراض کنید از کفار یا بیرون بروید از خانهای خدوتان برای جهاد کردن قبول نمیکردند و جهاد نمیرفتند مگر کمی از آن ها که ایمان صادق داشتند و اگر آنها میکردند آن چه پند داده میشوند خوب بود از برای آنها و بسبب استحکام بنوبت ایمان آنها بود (۶۶) و در