برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۱۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۵۹
جزو ۵
سوره نساء

مردم و نمودن بآنها و ایمان نمیآوردند بخدا و بروز قیامت و هر که باشد دیو سرکش و شیطان بد عقیده ما او هم نشین پس بد قرینی است شیطان (۳۸) چه میشد بر آنها اگر ایمان می آوردند بخدا و بروز قیامت و انفاق میکردند از آنچه روزی داده است خدا بآنها و خدا دانا است بایشان (۳۹) بدرستی که خدا ظلم نمیکند بقدر ذرهٔ و اگر باشد نیکوئی که از مؤمنی حسنه یافت شود دو برابر میکند آن را و میدهد خدا از جانب خودش مزد بزرگ (۴۰) پس چون وقتی آوردیم از هر امتی گواهی از پیغمبران آن امت ها و بیاوریم تو را ایمحمد بر این قوم خودت گواه که شهادت بدهی بر نافرمانی (۴۱) آنها آن روز دوست دارند آن کسانیکه کافر شدند و نافرمانی کردند با پیغمبر اگر همواره شود بآنها زمین که بروند زیر خاک و پنهان باشند از انظار و بپوشانید از خدا سخنی را بجهة اینکه شهادت دهد باعمال آنها پیغمبر و جوارح آن (۴۲) ای کسانیکه ایمان آورده اید نزدیک شوید بنماز در حالتیکه مست باشید تا اینکه بدانید چه میگوئید و نزدیک نشوید بناز را در وقتی که جنب باشید مگر وقتی که در راه رفتن باشید تا اینکه غسل کنید و اگر باشید ناخوش یا در سفر باشید یا اینکه بیاید یکی از شماها را غابطی با مقارت کردید با زنها پس نیافتید آبیرا پس تیمم کنید بخاک پاکی پس مسح کنید یعنی بمالید بروهای خودتان دو دستهای خودتان بدرستیکه خدا عفو کننده و آمرزنده است (۴۳) آیا ندیدی آن کسانی را که داده شد بآنها بهرهٔ از کتاب یعنی علمای یهود که میخرند گمراهی را و اراده میکنند که گمراه کننده مسلمانان را (۴۴) و خدا داناتر است بعقاید دشمن های شما و بس است مهربانی و دوستی خدا و بس است یاری کردن خدا (۴۵) بعضی از یهود تغییر میدهند کلمات را از جاهای خودش یعنی آنچه دربارهٔ نبوت پیغمبر خاتم نوشته شده برمیدارند و چیز دیگر بجای آن مینویسند و میگویند به پیغمبر که شنیدیم فرمایشات تو را و نافرمانی کردیم بشنو عرایض ما را که غیر این نخواهی شنید و رعایت کن از ما می پچید سخن را بزبانهای خودشان و بطور استهزا سخن میگویند طعن میزنند بدین اسلام و اگر آنها بگویند شنیدیم و اطاعت کریم و تو هم ای پیغمبر بشنو سخن ما را و نگاه کن و ملاحظه کن مارا بهتر است از برای آنها و راست تر و صوابتر است از اینکه بطور استهزا سخن بگویند ولیکن لعنت کند ایشان را خدا بسبب کفر آنها پس ایمان نمی آورند و نمیگروند مگر گرویدن کمی در نهایت ضعف که معتبر نیست (۴۶) ایکسانیکه کتاب آوردید یعنی ایعلمای یهود ایمان بیاورید