برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۰۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۵۵
جزو ۴
سوره نساء

وصیت کرده باشد بآن یا قرضی داشته باشد نمیدانید شما که پدران شما یا اولاد و خویشان شما کدام یک نزدیک ترند باینکه بتوانند منفعت دنبوی و اخروی بشما برسانند و خدا میداند باین جهت واجب فرمود در حکم که بعض کمتر و بعضی زیادتر از ارث می برند بتحقیق که خدا دانا و درستکار است (۱۱) و از برای شما مردان است نصف آنچیز یکه باز گذاشته اند زنان شما اگر نباشد از برای آنها اولادی پس اگر اولاد داشته باشند آن زمان میت از برای شوهران است ربع مال از هر چه باز گذاشته اند آنزنان از بعد از وصیتی که بآن وصیت کرده باشند یا قرض آنها و از برای زنان است ربع از آن چه بازگردانده اید شما شوهران اگر اولاد نداشته باشید پس اگراولاد داشته باشید از برای زنان هشت یک مقرر است از هر چه از گذاشته‌اید بعد از وصیت یا قرض و اگر باشد مردی یا زنی میت که پدر و مادر نداشته باشد و برادر یا خواهر مادری داشته باشداز برای هر یک از آن برادر و خواهر او شش یک مقرر است و اگر برادر و خواهر زیادتر از دو نفر داشته باشند ثلث مال او در میان برادران و خواهران بتساوی قسمت شود بعد از وصیتب که کرده باشد یا قرض او در صورتی که وصیت آن میت یا اقرار بدین او غیر مضار باشد یعنی بقصد ضرر رساندن بورات اقرار به دین غیر واقع نکرده باشد حکم و فرمان است از جانب خدا دانا و بردبار است (۱۲) اینست حدهای احکام خدا هر ک اطاعت کند خدا و رسول خدا را داخل میکند او را به بهشت هائی که جاریست از زیر درختان آن نهرهای آب همیشه در آن بهشت ها هستند اینست رستگاری بزرگ (۱۳) و هر کس نافرمانی کند خدا و رسول خدا و در گذرند از حدود الهی داخل میکند او را بآتشی همیشه در آن آتش هست و از برای اوست عذاب خوار کننده (۱۴) و اگر زنهای شما مرتکب اعمال زشت میشوند پس گواه بگیرید بر آنها چهار نفر از خودتان پس اگر شهادت دادند حبس کنید آن زنها را در خانهٔ تا برسد بآنها مرگ یا بگرداند خدا برای آنها راهی (۱۵) و آن زن و مردیکه شماها اعمال بد را مرتکب شوند پس اذیت و تغریر کنید ایشان را اگر توبه کردند و سالم شدند پس در گذر بدرازان مرد و زت بدرستی که خدا قبول توبه کننده و مهربانست (۱۶) جز این نیست که پذیرفتن توبه بر خداست از برای کسانیکه از روی نادانی کار بد میکنند و بعد بزودی توبه میکنند پس آن گروه هستند که توبهٔ آنها را خدا قبول میفرماید