برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۰۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۵۴
جزو ۴
سوره آل عمران

از روی میل و رضای خود پس بخورید آنچه را که بخشیده اید خوش و گوارا (۴) و ندهید اموالیرا که خدا برای شما مقرر کرده است به سمقلان و قوت و لباس بآنها بدهید و تکلم کنید بآنها بطور مهربانی (۵) و بیار مائید یتیمان را تا اینکه برسند بمقام نکاح اگر بینید از آنها رشدی که بتوانند دفع ضرر و جاب منفعت برای خود نمایند پس بدهید بآنها اموالشان را و نخورید آن مالها را بطور اسراف و تمجیل که مبادا صغیرها بزرگ شوند و در مقام مطالبه برایند و هرکس از اولیای یتیمان بی نیاز و مسنغنی است باید در گذرد و بهیچوجه مداخله در مال آنها بکند و اگر فقیر باشد بخورد از مال آنها بقدر حقی که در حفظ مال آنها دارد پس اگر رد کردید مال ایتام را بخودشان شاهد بگیرید بر ایشان و نیکو حساب کننده است خدای تعالی (۶) از برای مردان است قسمت از آنچه از گذاشته است پدر ومادرشان و نزدیکان ایشان و از برای زنهاست قسمتی از آنچه باز گذارنده اند پدر و مادر و خویشان نزدیک ایشان از مال موروت اگر کم باشد یا زیاد باشد قسمت معینی است برای آنها (۷) و اگر حاضر شدند در و قسمت کردن اموال خویشان و یتیمان و فقرا روزی بدهید آنها را از آن ما مور وث وباآنها بخوبی و مهربانی تکلم کنید (۸) و باید بترسند آن کسانیکه اگر بماند از آنها ولادی که ضعیف و ناتوان باشند بترسند از بد گذرانی و پریشانی آنها پس باید بپرهیزید از خدا و باید بضعفا بگویند کلامی که صواب و صلاح باشد (۹) بدرستی که آن کسانیکه میخورند مال یتیمان را از ظلم و ستم جز این نیست که میخورند در شکمهای خود آتشی را وزود باشذ که در آیند در آتش افروخته زبانه کشیده (۱۰) میفرماید خدا در اولاد شماها از برای پسر مثب دو دختر پس اگر باشد زنان که پسر نباشد و دختر باشد و زیادتر از دو نفر باشتد پس از برای آنهاست دو ثلث از ترکه که میانه آنها بالمساوی قسمت شود و اگر اولاد منحصر بیک دختر باشد پس از برای او نصف از ترکه مقرر است و از برای پدر و مادر میت برای هر یک آنهاست شش یک از ترکه در صورتی که میت اولاد داشته باشد و اگر اولاد نداشته باشد تمام ترکه بوالدین میرسد که مادر ثلث میبرد و پدر دو ثلث و اگر برادر داشته باشد بمادر شش یک میرسد از پس وصیتی که