برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۰۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۵۳
جزو ۴
سوره آل عمران

آنها را البته در بهشتهائی که جاری است از زیر درختان آن نهرها پاداش دادنی از جانب پروردگار و در نزد خداست بهترین پاداشها یعنی اوست بهترین ثواب دهندگان (۱۹۷) نفریبد تو را البته آمد و شد کفار در شهرها (۱۹۸) برای تجارت و جمع کردن مال بر خور داری آنها از مال خودشان کم است پس منزل آنها جهنم است و بد آرامگاهی است جهنم (۱۹۹) لیکن آن کسانیکه پرهیز کردند پروردگار خودشان را از برای آنهاست بهشت هائی که جاری است از زیر درختهای آن نهرها همیشه در آن بهشت ها خواهند بود این نعمتی است که فرو فرستاده شده است از جانب خدا برای آنها و هر چه از جانب خداوند میرسد خوبتر است از برای نیکوکاران (۲۰۰) و بدرستی که از اهل کتاب کسانی هستند که ایمان میآورند بخدا و آنچه فرستاده شده است بسوی شما از قرآن و احکام الله مؤمن بآنها هستند و آنچه فرستاده شده است بسوی خودشان در حالتیکه نرسند گافند از برای خدا و نمی فروشند آیات خدا را بهائ کم آنگروه برای ایشانست اجر آنها در نزد پروردگارشان بدرستیکه خدا زود حسابست (۲۰۱) ای آنکسانیکه ایمان آوردید صبر کنید و صابر باشید بر طاعت و آماده باشید و شکیبائی ورزید بر شداید حرب و با اعدا ساخته و آماده باشید برای مقاتله با اعدا و بپرهیزید از خدا شاید شما رستگار شوید


سوره نساء یکصد و هفتاد و شش آیه در مدینه مبارکه وارد شده است


بنام خداوند بخشنده مهربان

ای مردمان بپرهیزید از پروردگار آنچنانی خودتان که خلق کرد شما را از یکتن و خلق کرد از آن یکتن جفت او را و پراکند از این دو نفر مردان بسیار و زنهای بیشمار و بپرهیزید از خدائی که سؤال می کنند با یکدیگر بسبب قسم خوردن بخدا و بپرهیزید از ارحامیکه قسم میخورند بآنها بدرستیکه خدا میباشد بر شما نگهبان (۱) و بدهید به یتیمها اموال آنها را و تبدیل نکنید ناپاک را بپاک و نخورید مال آنها را با مالهای خودتان بدرستی اینکلد هست گناهی بزرگ (۲) و اگر بترسید شما اولیای یتیمان از اینکه عدالت نکنید در مال آنها بعقد خود در آورید آنچه را که میل کنید و خوب باشد برای شما از زنهای معتدد پس یکزن بگیرید با از کنیزان که بملکیت در دست شماها هست اختیار کنید این آسان تر است از اینکه معتدد باشد نتوانید بآنها برسید و بدهید مهر زنها را بطور هبه کردن پس اگر ببخشید زنها یکمقداری از مهر خودشانرا