برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۰۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۵۲
جزو ۴
سوره آل عمران

و هر آینه البته خواهد دید از کسانیکه داده شد بآنها کتاب بیش از شما و از کسانیکه مشرک شدند ناخوشی و بد حرفی بسیار و اگر صبر کنید و بپرهیزید پس بدرستی که این صبر و پرهیزکاری از استواری و محکم کاری دین است (۱۸۸) وقتی گرفت خدا عهد از آن کسانیکه داده شدند کتاب که علمای یهود و نصاری بودند بر اینکه بیان کنند و آشکار سازند آنچه را که در تورات و انجیل و صف محمد را نموده است از برای مردم و کتمان نکنند آنرا پس انداختند آن عهد را پشت سر خودشان و خریدند آنعهد را بقیمت کمی پس بداست آنچه را که خریدند و بد معاملهٔ کردند که آخرت جاویدان را بحطام دنیا فروختند (۱۸۹) گمان مکن ایمحمد البته آن کسانیرا که شادی میکنند بآنچه آوردند که کتمان نعت پیغمبر را که در تورات نوشته شده بود کردند و معذلک دوست داشتند که تمجید کرده شوند باینکه وفا بعد خود نکردند و نعت نبی را مخفی داشتند پس گمان مکن البته آنها را رستگار از عذاب و از برای ایشان است عذاب دردناک (۱۹۰) از برای خداست ملک آسمانها و زمین و خدا بر هر چیز قادر است (۱۹۱) بدرستی در خلقت آسمانها و زمین اخلاف شب و روز هز آینه نشانها است از برای صاحبان خرد (۱۹۲) آن کسانیکه ذکر میکنند خدا را در حالت ایستادن و نشستن و در آنزمان که افتاده اند به پهلوهای خودشان و فکر میکنند در خلقت آسمانها و زمین و میگویند ای پروردگار ما حلق نکردی این را باطل منزهی تو پس نگاهدار ما را از عذاب آتش (۱۹۳) پروردگارا بدرستی که تو هر که را داخل آتش کنی بتحقیق خوار نموده او را و نیست از برای ظالمین یارانی (۱۹۴) پروردگار بدرستی که ما شنیدیم ندا کننده را که ندا میکرد از برای ایمان که ایمان بیاورید بپروردگار خودتان پس ایمان آوردیم ما ای پروردگار ما را بیامرز ما را و بپوشان از ما بدیهای ما را و بمیران ما را با خوبان (۱۹۵) ای پروردگار ما بده مارا آنچه وعده دادی مارا بر تصدیق رسولان خودت و خوار مکن ما را در روز قیامت بدرستی که تو خلاف نمیکنی وعدهٔ خودت را (۱۹۶) پس پذیرفت از برای ایشان پرودگارشان اینکه من ظایع نمیکنم عمل هیچ عمل کنندهٔ از شیا را از مرد یا زن بعض از شما از بعضی دیگر یعنی تفاوت در میان مرد و زن در اجر دادن نیست هر کس هر چه کرده است جزای آن خواهد رسید چه مرد باشد و چه زن پس آن کسانیکه هجرت کردند از دیار کفر و بجهتت اسلام بیرون آمدند و آن کسانی را که بیرون کردند از خانهای خودشان مثل خود پیغمبر و آزار دیده شدند در راه دین و جنگ کردند و کشته شدند هر آینه بپوشانیم از ایشان بدیهایشان را و هر آینه داخل کنم