برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۵۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۴۸—

لیبی و ترابلس از دست این دولت روحیه ایتالیائی‌ها را کسل ساخته و اخیراً حملات پی در پی هوائی که بشهرهای عمده و ببندرهای مهم این کشور میشود رشته انتظامات داخلی را متزلزل مینماید. طبق خبریکه رادیو آنکارا در اوایل اسفند داد مسیو کایدا که یکی از روزنامه نویسهای مشهور ایتالیا بود و از طرفداران جدی محور میباشد اخیراً در اطراف واژه ناخوانا صلح مقالاتی نوشته و درباره امکان یا عدم امکان آن آزادانه قلم واژه ناخوانا قلم فرسائی نموده بود؛

از این اظهارات مسیو کایدا میتوان بروحیه فعلی ایتالیائی‌ها پی برده و از اندازه فشاریکه بآنها وارد میشود آگاه گردید. ولیکن مطلعین از اوضاع عقیده بر این دارند مادامیکه ارتش آلمان در سرتاسر کشور ایتالیا در گردش بوده و نقاط حساس این کشور در دست آنها است رشته امور در کف فاشیستها باقی خواهد ماند و این فرقه نیز بآسانی رضا نخواهد داد که اکثریت ملت ایتالیا مطابق آرزو و میل خود رفتار نماید در عین حال پر واضح است که هر گاه فشار متفقین نسبت بایتالیا شدت یابد خواه ناخواه روزی ماده انفجار منفجر گردیده و اداره امور از دست مدیران کنونی بیرون خواهد شد.

۷_ جنگهای خاور دور _ تا نیمه اول آذر ماه عملیات جنگی مهمی در میدانهای جنگ خاور دور صورت نگرفت ولیکن دو جزیره گینه جدید با وجود پایداری سرسخت ژاپونیها نیروی استرالیائی و آمریکائی به پیشرفت خود بسمت کرانه خاوری ادامه دادند.

نیروهای ژاپون در آبهای جزایر الوئین واژه ناخوانا بجنبش آمده و جزیره «آتو» را در این مجمع الجزایر بتصرف درآوردند.

در آبهای جزایر سلیمان آمریکائیان پس از جنگهای سخت و خونین موفق بتصرف تمامی جزیره گوادالکانال واژه ناخوانا که در ماه اوت بدانجا لشکر پیاده کرده بودند در ظرف این چهارماه گذشته جنگهای دریائی چندی نیز بین نیروهی ژاپون و آمریکا رخ داد که هر یک از آنها به نیروی هر دو طرف تلفات وارد آمد و چون جریان این جنگهای دریائی محتاج به تفصیل است بعلت ضیق صفحات صرف نظر میکنیم.

بمناسبت مساعد بودن فصل برای لشکرکشی نیروی ژاپون در حدود برمه و هندوستان بجنبش آمده و طبق آخرین اطلاع رسیده از بمبئی جنگهای بسیار سختی در مرز برمه و هر ناحیه را بدان واژه ناخوانا در جریان است. اخبار لندن اظهار میدارد طی جنگهائی که در این چند روز اخیر روی داده هیچ یک از طرفین موفق به پیشرفت نشده اند.