برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۴۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۴۳—

ضربات تابستانی آلمانها در جبهه خاور چندان کارگر نشده است و همچنین روشن و واضح میگردد که در جریان سال 1942 ملت روس وقت را غنیمت شمرده از یک سو مشغول نبرد با آلمانها بوده و از سوی دیگر با نهایت جدیت و فداکاری سرگرم تدارکات و تهیه وسایل حمله زمستانی بوده اند؛

از تاریخ 28 آبان «19 نوامبر» که نیروی شوروی در جبهه استالین گراد بحملات متقابل آغاز کرد تا دهۀ اول اسفند در تمام جبهه خاور از شدت آن نکاسته و روز بروز دامنه این حملات وسعت مییافت. چنانکه مشاهده گردید در تمام اینمدت ابتکار عملیات در دست روسها بوده و برای دشمن فرصت آسایش و تنفس نمیدادند!!

هر گاه طول جبهه و اهمیت استحکاماتی را که آلمانها در ظرف اینمدت برای جلوگیری از حملات متقابل نیروی سرخ در سرتاسر جبهه خاور ساخته و مهیا کرده بودند و همچنین بمقدار هنگفت مصرف مهمات روزانه از حیث گلوله های توپ و نارنجک و بمب که ارتش سرخ در این پیش روی های خود مصرف میکنند توجه بنماییم از اندازه فداکاری و از خودگذشتگی ملت اسلاو آگاه خواهیم شد! در عین حال این نکته را نیز نباید از دیده دور داشت نیروی شوروی برای سوق و اداره کردن عملیات تهاجمی خطوط ارتباطی و راه آهن کمتری در دست داشته و از این حیث نیز برتری با نیروی مدافع آلمان میباشد!

اینک اوضاع نبرد در جبهه خاور را در ظرف چهار ماه گذشته بشرح زیر و بطور اختصار گزارش میدهیم:

در جبهه استالینگراد، نیروی شوروی در ابتدای چهارمین ماه جنگ ناگهان از سمت شمال غربی و جنوب شهر آنشهر بحمله های سختی پرداخته و خطوط دفاعی آلمانها را شکافتند. پس از سه روز پیکارهای سخت و خونین بالاخره مقاومت نیروی آلمان را در هم شکسته و در دو روز تا هفتاد کیلومتر پیش روی کردند!

نیروی سرخ خمیدگی شمال خاوری رود دون را قطع کرده و قسمت شمالی رود را از «سرافیموویچ» تا «دیچووسکی» از نیروی دشمن پاک نمودند در سراسر کناره خاوری رود دون خط دفاعی آلمانها پس از مقاومت سختی که نمودند شکافته