برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۴۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۴۰—

جهان بدون شکست دول آلمان و ژاپون امکان نخواهد داشت و بهمین سبب دولت های آلمان - ایتالیا و ژاپون باید بلاقید و شرط تسلیم شوند»

نخست وزیر انگلیس پس از پایان انجمن کازابلانکا بسوی قاهره و از آنجا بر حسب درخواست خود با مت نمایندگی از جانب دولت انگلستان بوسیله هواپیما عازم ترکیه شد چرچیل در شهر ادنه با عصمت اینونو رئیس جمهور ترکیه و با سران سیاسی و ارتشی آنکشور ملاقات نموده و راجع بطرز کمک به ترکیه تبادل نظر نمودند.

۲- تغییرات در هیئت دولت انگلستان: در اوایل آذر ماه بر حسب مقتضیات تغییراتی در هیئت دولت انگلستان بعمل آمد که خلاصه آن بشرح زیر است:

سراستفورد کرییس از کابینه جنگ خارج شده و بوزارت محصولات هواپیمایی برگزیده شد هریوت واژه ناخوانا موریسن با داشتن وزارت کشور و امنیت داخلی کارمند کابینه جنگ شد. ایدن وزیر خارجه لیدر مجلس شورای انگلیس گردید. پست های سرهنگ لولین وزیر محصولات هواپیمائی و سرهنگ استانلی واژه ناخوانا تغییر یافته و لورد گرانیون مهردار واژه ناخوانا مخصوص شد.

۳ - تغییرات در هیئت دولت ایتالیا: در نیمه بهمن ماه تغییرات مهمی در هیئت دولت ایتالیا رخ داد موسلینی که تا آن وقت عهده دار وزارت جنگ - وزارت دریاداری - و فرمانده کل نیروی هواپیمایی بود وزارت خارجه را نیز از دست کنت چیانو داماد خود گرفته و بر اینهمه مشاغلی که داشت علاوه نمود.

طبق اخبار واصله روی هم رفته ۱۵ تن از رجال دولت ایتالیا که از آنجمله «کراندی» معروف است از کار کناره شده و بجای آن کسان دیگری گماشته گردیدند.

۴ - سخن رانی های مهم چرچیل نخست وزیر انگلستان:

نخست وزیر بریتانیا در جریان مدت چهارماه گذشته دو نطق مهم ایراد نمود یکی بمناسبت پیروزی ارتش هشتم انگلیس در خاک مصر و لیبی و دیگری پس از بازگشت از انجمن کازابلانکا. اینک نکات برجسته نطق اولی:

«ارتش هشتم نیروی بس واژه ناخوانا بزرگ و توانائی را فراری ساخت این همان نیرو بود که