برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۳۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۲۸—

«قضاوت» یک کلمه ای نداشته آنرا با یک نام «مجازی» بفهمانیم. از آنسوی «دادرسی» را بمعنی «محاکمه» گردانیده اند که این نیز غلط است. زیرا «محاکمه» کار «مدعی» و «مدعی علیه» که بدادگاه رفته اند میباشد و آنان هر یکی داد میخواهد نه آنکه بداد میرسد. گذشته از این خود لغزشی دیگری از فرهنگستانست که «دادرسی» را بمعنی محاکمه و «دادرس» را بمعنی قاضی می گرداند که باید گفت یکریشه را بدو معنی ناسازگار هم میگیرد. اگر «دادرس» قاضیست باید «دادرسی» هم بمعنی قضاوت باشد نه بمعنی محاکمه.

باری اگر بخواهیم لغزشهای فرهنگستان را بشماریم سخن بدرازی انجامد. ایسنت باین سه نمونه بس کرده پی گفتار خود را میگیریم چنانکه گفتم فرهنگستان در میان دیگر کارهای خود بجلوگیری از ما نیز میکوشید. چند بار نامه از وزارت فرهنگ یا از دفتر نخست وزیر فرستادند که باید پیروی از فرهنگستان نمایید و کلمه هایی را که آنها برنگزیده بکار نبرید. من پروا ننموده در یک پاسخ درازی که بنامۀ آقای جم (نخست وزیر) دادم لغزشهای فرهنگستان را باز نمودم و آشکاره نوشتم اگر پیروی از این غلطها نمایم بدانش نا پاسداری نموده ام. بارها سانسور در نوشته های من بکلمه هایی خط می زد و من نیز بنوشته های او خط زده بچاپخانه میفرستادم.

با اینحال سه سالی گذشت و بیاری خدا فرهنگستان از میان رفت. ولی ما همچنان ایستاده ایم و راه خود را دنبال می کنیم. و در این چندگاه پیشرفت شایانی در زمینه زبان نموده و گذشته از بیرون کردن کلمه‌های بیگانه گامهایی در دیگر باره ها برداشته ایم که آنها را نیز در این کتاب روشن خواهیم گردانید.

«خجسته باد» های تلگرافی در روز یکم دی

از کاشمر - پرچم - جشن کتاب سوزی با خورسندی انجام پذیرفت. آزادگان از قزوین - پرچم - روز بهروز یکم دی ماه که جشن کتاب سوزان آزادگان است بهمه برادران آزاده خجسته باد میگوئیم. مینوئی نصری پاکروان

از کاشمر - پرچم - جشن کتاب سوزی را به همه آزادگان خاصه پیشوای ایشان صمیمانه باد خجسته میگویم. محمود ثقفی خادم

پرچم: این تلگرافها روز یکم دی رسیده بود و چون آنهنگام روزنامه نداشتیم اینک در اینجا بچاپ رسانیدیم.