برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۱۴—

بفهمند و از روی فهم و خرد زندگی کنند. این گرسنگی را خدا نفرستاده. این را بیش از همه شما مردان شوم پدید آورده اید. شما که دولت را «جائر» و «غاصب» شمارده مردم را بخیانت با دولت و بی‌پروایی وا داشته‌اید، این بدبختی و گرفتاری امروزی بیش از همه نتیجه آنست.

بگویید: زکات و مال امام «مالیات اسلام» بوده. اسلام یک حکومتی داشته که سپاه میگرفته و حکمرانان میفرستاده و فاضی میگمارده «وحشنه و شرطه» بر می‌گزیده و یک کشور بسیار بزرگی را اداره کرده و مسلمانان را نگهداری می‌نموده، و دو برابر آن از مردم مال مام و زکات میگرفته. بهرحال این یک مالیاتی بوده که بحکومت اسلامی پرداخته میشده.

اکنون که حکومت اسلامی بیکبار برافتاده و هر توده و نژادی از مسلمانان خود را جدا گردانیده و یک حکومت نژادی بنیاد گزارده اند و با قانونهای اروپایی زندگی میکنند و مالیاتها بدولت خود می‌پردازند، دیگر آن زکات و مال امام که شما از مردم میگیرید برای چیست؟!.. آیا این مردم را فریب دادن و پولهاشان گرفتن نیست؟!.. شما مگر سپاه میدارید. پاسبان نگه میدارید؟ اداره ها برپا کرده اید که از مردم مالیات میگرید؟!..

بسیار شگفت است دولت که اینمردم را نگه میدارد و اداره می‌کند شما میگویید با آن مالیات ندهند ولی خودتان که هیچکاری بمردم نمی کنید و هیچ مسئولیتی بگردن نمیگیرید از آنان مالیات می‌طلبید. آری بسیار شگفت است.

بسیار شگفت است که اگر شب دزدی بخانه تان بیاید و اندک چیزی ببرد بامدادان بکلانتری می‌تازید و فریاد بلند کرده مال خود میخواهید، ولی از آنسوی پاسبانان شب بیدار و دیگر کارکنان شهربانی را «ظلمه» شناخته می گویید پولشان حرامست.

این ایرادها بآنان گرفته پاسخ خواهید. و از هایهوی و فریادشان نترسید. اگر میخواهید این گمراهیها بیکسو رود و این پراکندگی ها از میان برخیزد باید این کوششها را بگردن گیرید. باید نیروهای جوانی خود را در این نبرد و تلاش بکار برید. ببینید جوانان در دیگر توده ها چگونه می‌کوشند و چه نبردها با دشمنان خود