برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۸—

چیده سپس بفلسفله می پردازند و مثالها یاد کرده از این در بآن در زده پس از پیمودن راه درازی باصل زمینه سخن می رسند. و چه بسا که از چند ستون نگارش ایشان بیش از چند سطر مطلب بدست نمی‌آید.

اینان سخن فروشانند و در این پیشه خود آن را و رفتار را دارند که کارخانه داران و ماشین داران در پارچه بافی و ابزارسازی می گویند و می نویسند نه از بهر آنکه مردم نیازی بآن گفته ها و نوشته ها دارند یا از آنها سودی بکسی خواهد رسید بلکه برای اینکه روزانه یا ماهانه چند صفحه را سیاه کرده و فروخته و از این راه کیسه و جیب خود را پر سازند این است که سخن هر چه درازتر نزد اینان بهتر و گرانبهاتر و اینست که هر نویسنده ای تا می تواند بسخن دنباله داده و چندین برابر مطالب خود سخن برشته نگارش میآورد.

این شیوه چیز نویسی بایران هم سرایت کرده ولی ما از این شیوه بیزاریم و از آغاز می گوییم بقصد سخن فروشی و سیاه کردن کاغذ دست باینکار نزده‌ایم. بلکه یکرشته مطالبی ما را باینکار واداشته اینست که هر موضوعی را باندازه ای که هست خواهیم نگاشت _ اگر دراز است دراز و اگر کوتاه است کوتاه. در عبارت هم تا بتوانیم بکوتاهی و استواری آن خواهیم کوشید.

اگر کسانی نگارشهای ما را مخالف شیوه دیگران دیدند بدانند که علت چیست و نافهمیده زبان بایراد باز نکنند. کسانی هم که مقاله برای مجله ما می نویسند باید این شیوه را نگاهدارند.

پیمان